Nyckeltal för Omaka AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 16

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 18 131 6 815 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0
Total omsättning 18 131 6 815 0
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 8 034
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 5 319 1 820 0
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 7 962 6 861 0
Personalkostnader 13 192 9 119 0
Avskrivningar 2 360 1 146 0
Summa rörelsekostnader -28 833 -18 946 -8 083
Rörelseresultat -10 702 -12 131 -8 083
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -10 704 -12 134 2
Skatt 1 505 6 2
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto -10 704 -12 134 -8 081
Årets resultat 5 791 10 0
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 2
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 2 3 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -10 704 -12 134 -8 081
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 18 000 12 150 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 8 083
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 13 955 14 668 0
Inventarier 5 260 6 350 765
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 365 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 1 337 1 450 0
Summa materiella anläggningstillgångar 20 552 22 833 765
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 20 552 22 833 765

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 398 357 0
Summa varulager 398 357 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 208 65 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 15 708 8 232 696
Övriga kortfristiga fordringar 115 932 1 372
Summa kortfristiga fordringar 16 031 9 229 2 068
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 10 44 9
2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 16 439 9 630 2 077
Summa tillgångar 36 991 32 463 2 842

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 50 50 50
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 10 0 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat 5 791 10 0
Summa fritt eget kapital 5 801 10 0
2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 5 851 60 50
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 1 178 843 1 786
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 25 379 28 985 312
Övriga kortfristiga skulder 4 583 2 575 694
Summa kortfristiga skulder 31 140 32 403 2 792
2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 36 991 32 463 2 842

Noter

2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 25 14 2
Löner till styrelse & VD 234 1 749 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 9 537 4 897 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 3 339 2 558 0
2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 51,51 % 28,62 % 74,39 %
Soliditet (%) 15,82 % 0,18 % 1,76 %
Avkastning på eget kapital (%) -182,94 % -20 223,33 % -16 162,00 %
Riskbuffert (%) -28,94 % -37,38 % -284,34 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -59,05 % -178,09 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 391 475 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!