Nyckeltal för OBM Örebro AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 6 393 5 593 3 595 2 901
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 57 5 0 0
Total omsättning 6 450 5 598 3 595 2 901
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 131 86 23
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 193 828 487 474
Personalkostnader 2 677 2 259 1 449 1 523
Avskrivningar 38 25 23 21
Summa rörelsekostnader -3 908 -3 243 -2 045 -2 041
Rörelseresultat 2 542 2 355 1 550 860
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 2 542 2 357 1 551 861
Skatt 530 509 335 192
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 2 542 2 357 1 551 861
Årets resultat 2 012 1 848 1 216 669
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 2 3 3 2
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 2 1 1 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 2 542 2 357 1 551 861
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 87 157 71 94
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 87 157 71 94
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 87 157 71 94

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 453 508 270 455
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 579 497 119 159
Övriga kortfristiga fordringar 103 52 129 40
Summa kortfristiga fordringar 1 135 1 057 518 654
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 849 2 380 1 592 856
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 3 984 3 437 2 110 1 510
Summa tillgångar 4 071 3 595 2 181 1 604

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 464 115 99 231
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 2 012 1 848 1 216 669
Summa fritt eget kapital 2 476 1 963 1 315 900
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 2 526 2 013 1 365 950
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 31 173 14 40
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 98 91 35 0
Övriga kortfristiga skulder 1 417 1 317 766 614
Summa kortfristiga skulder 1 546 1 581 815 654
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 4 071 3 595 2 181 1 604

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 3 3 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 1 920 1 664 1 026 1 071
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 733 583 394 405
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 2 300 1 500 1 200 800
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 257,70 % 217,39 % 258,90 % 230,89 %
Soliditet (%) 62,05 % 55,99 % 62,59 % 59,23 %
Avkastning på eget kapital (%) 100,63 % 117,09 % 113,63 % 90,63 %
Riskbuffert (%) 62,36 % 65,53 % 71,04 % 53,68 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 39,73 % 42,12 % 43,12 % 29,68 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 640 555 513 536
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!