Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Nya Som Hemma AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 8 928 2 734 2 726 4 122
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 96 49 5
Total omsättning 8 928 2 830 2 775 4 127
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 2 772 943 1 056 1 450
Övriga externa kostnader 1 659 884 613 795
Personalkostnader 4 184 840 937 1 998
Avskrivningar 44 9 21 45
Summa rörelsekostnader -8 659 -2 676 -2 627 -4 288
Rörelseresultat 270 154 147 -161
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 205 98 120 -185
Skatt 5 13 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 255 146 120 -185
Årets resultat 1 85 120 -185
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 15 9 27 24
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 255 146 120 -185
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag -200 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -50 -48 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 367 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 367 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 23 0 0 13
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 104 112 121 129
Summa materiella anläggningstillgångar 127 112 121 142
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 495 112 121 142

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 202 45 65 59
Summa varulager 202 45 65 59
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 1 1 1 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 221 39 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 316 98 190 57
Summa kortfristiga fordringar 538 138 191 57
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 387 332 189 167
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 1 128 515 444 283
Summa tillgångar 1 622 627 565 425

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 94 10 -10 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 175
Årets resultat 1 85 120 -185
Summa fritt eget kapital 95 95 110 -10
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 195 195 210 90
Summa obeskattade reserver 97 48 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 367 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder -100 0 0 0
Summa långfristiga skulder 267 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 100 0 0 0
Leverantörsskulder 314 121 258 103
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 649 264 98 232
Summa kortfristiga skulder 1 063 385 356 335
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 1 622 627 565 425

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 10 5 3 6
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 175
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 175
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 100 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 87,02 % 122,08 % 106,74 % 66,87 %
Soliditet (%) 16,43 % 36,74 % 37,17 % 21,18 %
Avkastning på eget kapital (%) 95,69 % 63,37 % 57,14 % -205,56 %
Riskbuffert (%) 15,54 % 22,46 % 18,43 % -45,05 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 2,69 % 5,01 % 3,41 % -5,07 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0