Nyckeltal för Norrköpings Stängsel Aktiebolag

Information 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 22 387 18 141 15 428 14 249
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 60 74 24 50
Total omsättning 22 447 18 215 15 452 14 299
Rörelsens kostnader 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 11 743 9 587 7 284 6 565
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 2 544 2 423 2 194 1 949
Personalkostnader 4 933 4 405 4 580 4 895
Avskrivningar 233 200 198 205
Summa rörelsekostnader -19 453 -16 615 -14 256 -13 614
Rörelseresultat 2 993 1 600 1 195 685
Resultat 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Resultat före skatt 2 312 1 238 988 491
Skatt 483 272 218 117
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 2 979 1 583 1 179 668
Årets resultat 1 828 967 771 375
Jämförelsestörande poster 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 14 17 15 17
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 2 979 1 583 1 179 668
Bokslutsdispositioner 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -667 -345 -191 -177
Balansräkning 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 1 357 1 334 1 215 1 076
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 357 1 334 1 215 1 076
Finansiella anläggningstillgångar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa anläggningstillgångar 1 357 1 334 1 215 1 076

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 1 137 490 817 683
Summa varulager 1 137 490 817 683
Kortfristiga fordringar 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Kundfordringar 1 753 2 764 1 013 1 871
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 459 461 1 104 741
Summa kortfristiga fordringar 3 212 3 225 2 117 2 612
Kassa och bank 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 3 828 3 010 2 129 1 483
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa omsättningstillgångar 8 177 6 725 5 063 4 778
Summa tillgångar 9 534 8 059 6 278 5 854

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Balanserat resultat 1 512 1 445 1 174 799
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 828 967 771 375
Summa fritt eget kapital 3 340 2 412 1 945 1 174
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa eget kapital 3 460 2 532 2 065 1 294
Summa obeskattade reserver 2 202 1 535 1 191 1 000
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 213 410 608 575
Summa långfristiga skulder 213 410 608 575
Kortfristiga skulder 2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Skulder till kreditinstitut, korta 198 198 198 0
Leverantörsskulder 2 409 2 067 1 645 1 585
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 051 1 317 571 1 400
Summa kortfristiga skulder 3 658 3 582 2 414 2 985
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Summa eget kapital och skulder 9 534 8 059 6 278 5 854

Noter

2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Antal anställda 9 9 8 10
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Företagsinteckningar 400 400 400 400
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 875 1 011 1 148 919
Summa säkerheter 1 275 1 411 1 548 1 319
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 600 500 500 0
2022-04 2021-04 2020-04 2019-04
Kassalikviditet (%) 192,45 % 174,06 % 175,89 % 137,19 %
Soliditet (%) 53,31 % 45,46 % 46,87 % 34,69 %
Avkastning på eget kapital (%) 58,61 % 43,21 % 40,06 % 32,89 %
Riskbuffert (%) 31,08 % 19,47 % 18,57 % 11,26 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 13,24 % 8,63 % 7,54 % 4,57 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!