Nyckeltal för Norlander-Strand Catering Aktiebolag

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 319 2 034 2 484 3 702
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 182 250 11
Total omsättning 2 320 2 216 2 734 3 713
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 871 765 944 1 378
Övriga externa kostnader 392 278 322 476
Personalkostnader 1 011 997 1 226 1 800
Avskrivningar 8 9 10 13
Summa rörelsekostnader -2 282 -2 049 -2 502 -3 667
Rörelseresultat 38 167 232 45
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 101 93 171 71
Skatt 13 28 33 21
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 38 132 219 71
Årets resultat 38 66 88 50
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 35 13 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 38 132 219 71
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag -50 0 -50 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 63 -39 -48 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 9 18 26 28
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 9 18 26 28
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 200 200 250 100
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 518 518 503 463
Summa finansiella anläggningstillgångar 768 768 803 613
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 777 786 830 641

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 55 62 58 69
Summa varulager 55 62 58 69
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 1 0 1 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 41 43 43 101
Summa kortfristiga fordringar 42 43 44 101
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 33
Summa kassa och bank 279 316 192 237
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 377 421 294 440
Summa tillgångar 1 154 1 206 1 123 1 081

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 256 190 103 52
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 38 66 88 50
Summa fritt eget kapital 294 256 191 102
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 414 376 311 222
Summa obeskattade reserver 113 175 137 88
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 417 417 417 397
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 71 78 62 85
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 140 160 198 288
Summa kortfristiga skulder 211 238 260 373
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 1 154 1 206 1 123 1 081

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 3 3 3 4
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 700 700 700 700
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 417 417 417 397
Summa säkerheter 1 117 1 117 1 117 1 097
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 150 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 152,13 % 150,84 % 90,77 % 90,62 %
Soliditet (%) 43,09 % 41,87 % 36,68 % 26,54 %
Avkastning på eget kapital (%) 7,64 % 26,14 % 53,16 % 24,75 %
Riskbuffert (%) 3,29 % 1,52 % 16,27 % 6,57 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 1,64 % 4,77 % 8,29 % 1,92 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!