Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Noretjärns Skogsentreprenad AB

Information 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 7 610 5 316 4 198 4 485
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 298 130 0
Total omsättning 7 610 5 614 4 328 4 485
Rörelsens kostnader 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 189 80 429 369
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 2 801 2 180 1 454 1 533
Personalkostnader 2 552 1 812 1 121 1 068
Avskrivningar 1 589 1 070 895 714
Summa rörelsekostnader -7 131 -5 142 -3 899 -3 684
Rörelseresultat 478 473 428 800
Resultat 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat före skatt 93 123 110 102
Skatt 20 28 27 25
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 315 363 330 692
Årets resultat 73 95 83 77
Jämförelsestörande poster 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 1 1
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 163 110 98 109
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 315 363 330 692
Bokslutsdispositioner 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -222 -240 -220 -590
Balansräkning 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 8 005 9 460 5 650 4 485
Inventarier 351 485 367 21
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 8 356 9 945 6 017 4 506
Finansiella anläggningstillgångar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 28 5 5 15
Summa finansiella anläggningstillgångar 28 5 5 15
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa anläggningstillgångar 8 384 9 950 6 021 4 521

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Kundfordringar 0 155 260 463
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 584 1 121 422 222
Summa kortfristiga fordringar 584 1 276 682 685
Kassa och bank 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 601 88 279 424
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa omsättningstillgångar 1 185 1 364 960 1 109
Summa tillgångar 9 568 11 314 6 982 5 630

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Balanserat resultat 1 266 1 171 1 088 1 061
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 73 95 83 77
Summa fritt eget kapital 1 339 1 266 1 171 1 138
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa eget kapital 1 389 1 316 1 221 1 188
Summa obeskattade reserver 1 500 1 278 1 038 818
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 4 349 6 995 3 471 2 414
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 4 349 6 995 3 471 2 414
Kortfristiga skulder 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Skulder till kreditinstitut, korta 1 639 1 256 861 848
Leverantörsskulder 366 225 152 109
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 326 244 239 253
Summa kortfristiga skulder 2 331 1 725 1 252 1 210
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa eget kapital och skulder 9 568 11 314 6 982 5 630

Noter

2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Antal anställda 3 3 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Företagsinteckningar 400 400 200 200
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 8 270 9 821 5 893 4 416
Summa säkerheter 8 670 10 221 6 093 4 616
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 200 200 100 100
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 5
Utdelning 0 0 0 0
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Kassalikviditet (%) 50,84 % 79,07 % 76,76 % 91,65 %
Soliditet (%) 26,07 % 19,96 % 28,44 % 31,81 %
Avkastning på eget kapital (%) 12,63 % 16,08 % 16,62 % 38,64 %
Riskbuffert (%) 2,69 % 2,97 % 4,17 % 11,39 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 2,00 % 4,76 % 5,53 % 13,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0