Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Koncernredovisning för Nordentic Group Holding AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 315 340 379 941 371 880 223 909
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 20 113 2 144 1 884 1 393
Total omsättning 335 453 382 085 373 764 225 302
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 -183
Råvaror och förnödenheter 56 548 71 654 69 129 37 248
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 57 599 65 871 59 930 38 257
Personalkostnader 200 507 216 931 204 514 124 787
Avskrivningar 40 158 36 947 33 473 20 969
Summa rörelsekostnader -354 812 -391 403 -367 046 -221 078
Rörelseresultat -20 692 -10 093 6 708 3 856
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -26 199 -14 653 1 285 113
Skatt 2 095 4 093 7 066 4 556
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -26 199 -14 653 1 285 113
Årets resultat -28 295 -18 746 -5 780 -4 442
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 249 522 62 35
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 5 716 5 060 5 428 3 777
Övriga finansiella kostnader 40 23 56 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -26 199 -14 653 1 285 113
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 3
Goodwill 212 084 244 533 255 660 237 556
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 212 084 244 533 255 660 237 559
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 562 477
Inventarier 11 676 16 206 15 138 7 561
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 12 443 13 067 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 24 119 29 273 15 700 8 038
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 3 103 2 538 2 023 2 553
Summa finansiella anläggningstillgångar 3 103 2 538 2 023 2 553
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 239 306 276 344 273 382 248 150

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 2 611
Övrigt varulager 13 892 17 092 16 695 13 245
Summa varulager 13 892 17 092 16 695 15 856
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 37 259 47 376 48 258 46 315
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 14 108 12 832 15 181 6 780
Summa kortfristiga fordringar 51 367 60 208 63 439 53 095
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 6 6
Summa kassa och bank 39 327 26 310 35 826 47 383
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 104 585 103 610 115 966 116 339
Summa tillgångar 343 891 379 954 389 349 364 489

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 157 157 156 147
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 72 309 72 311 72 309 62 068
Summa bundet eget kapital 72 466 72 468 72 465 62 215
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 97 825 116 525 118 128 60 490
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 62 066
Årets resultat -28 295 -18 746 -5 780 -4 442
Summa fritt eget kapital 69 530 97 779 112 348 118 114
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 141 996 170 247 184 813 180 329
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 9 563 4 832 4 096 2 806
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 135 528 150 937 88 174 77 846
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 500 266 43 552 13 155
Summa långfristiga skulder 136 028 151 203 131 726 91 001
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 5 730 9 187 55 813
Leverantörsskulder 11 827 15 683 11 622 9 261
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 44 475 32 261 47 905 25 280
Summa kortfristiga skulder 56 302 53 674 68 714 90 354
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 343 891 379 954 389 349 364 489

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 346 376 303 307
Löner till styrelse & VD 3 181 3 338 22 107 2 603
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 138 494 145 609 138 882 83 640
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 55 848 63 554 60 499 37 022
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 26 873 31 392 16 440 16 307
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 98 237 216 567 246 141 232 001
Summa säkerheter 125 110 247 959 262 581 248 308
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 84 066 99 050 73 703 52 795
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 161,08 % 161,19 % 144,46 % 111,20 %
Soliditet (%) 41,29 % 44,81 % 47,47 % 49,47 %
Avkastning på eget kapital (%) -18,45 % -8,61 % 0,70 % 0,06 %
Riskbuffert (%) -8,94 % -5,00 % -1,00 % -1,02 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -10,13 % -5,19 % -1,13 % -1,64 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 409 396 531 281

Nyckeltal för Nordentic Group Holding AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 0 0 0 0
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 383 525 461 24
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -383 -525 -461 -24
Rörelseresultat -383 -525 -461 -24
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -383 -526 -469 -25
Skatt 109 -108 5 -5
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -383 -526 -469 -25
Årets resultat -491 -417 19 -19
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 8 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -383 -526 -469 -25
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 494 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 46 431 46 375 43 076 29 860
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 108 0 5
Summa finansiella anläggningstillgångar 198 271 198 323 194 917 181 705
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 198 271 198 323 194 917 181 705

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 494 494 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 0 494 494 0
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 398 399 0 3 048
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 398 893 494 3 048
Summa tillgångar 198 669 199 216 195 411 184 754

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 157 157 156 147
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 2
Summa bundet eget kapital 157 157 156 149
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 198 625 199 043 194 826 184 601
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -491 -417 19 -19
Summa fritt eget kapital 198 134 198 626 194 845 184 582
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 198 291 198 783 195 001 184 731
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 313 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 378 434 98 23
Summa kortfristiga skulder 378 434 411 23
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 198 669 199 216 195 411 184 754

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 198 271 198 745 194 917 181 700
Summa säkerheter 198 271 198 745 194 917 181 700
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 105,29 % 205,76 % 120,19 % 13 252,17 %
Soliditet (%) 99,81 % 99,78 % 99,79 % 99,99 %
Avkastning på eget kapital (%) -0,19 % -0,26 % -0,24 % -0,01 %
Riskbuffert (%) -0,19 % -0,26 % -2,18 % -4,36 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0