Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Nord-Lock International AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 549 198 549 805 459 189 368 488
Övriga rörelseintäkter 44 982 37 478 31 006 19 206
Total omsättning 594 180 587 283 490 195 387 694
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Övriga rörelsekostnader 0 324 0 0
Kostnad sålda varor 244 684 260 445 228 943 181 136
Rörelseresultat 244 854 222 600 170 386 132 559
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 343 306 268 714 346 925 160 982
Skatt 13 386 11 436 12 012 12 036
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 353 979 286 758 347 488 184 502
Årets resultat 162 420 114 078 194 913 93 946
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 121 118 78 036 161 084 52 617
Ränteintäkter från koncernföretag 7 065 6 629 7 125 8 949
Externa ränteintäkter 0 0 1 87
Räntekostnader till koncernföretag 9 922 9 261 6 328 6 926
Externa räntekostnader 4 11 246 19 2 784
Övriga finansiella kostnader 9 132 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 353 979 286 758 347 488 184 502
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag -167 500 -143 200 -140 000 -55 000
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -10 673 -18 044 -563 -23 520
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 7 004
Patent, licenser mm 18 198 21 089 23 980 19 412
Goodwill 12 424 14 753 17 082 19 412
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 30 622 35 842 41 062 45 828
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 400 959 1 822 2 648
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 400 959 1 822 2 648
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 121 118 78 036 161 084 52 617
Fordringar på koncern- och intresseföretag 162 077 157 051 144 697 191 754
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 185 367 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 636 295 630 437 605 630 652 377
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 667 317 667 238 648 514 700 853

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 50 786 47 294 42 541 31 880
Summa varulager 50 786 47 294 42 541 31 880
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 7 497 16 548 11 894 11 726
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 258 400 323 975 317 983 76 314
Övriga kortfristiga fordringar 14 049 18 088 16 597 12 501
Summa kortfristiga fordringar 279 946 358 611 346 474 100 541
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 11
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 330 732 405 905 389 015 132 432
Summa tillgångar 998 049 1 073 140 1 037 530 833 285

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 195 066 180 988 86 076 45 129
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 162 420 114 078 194 913 93 946
Summa fritt eget kapital 357 486 295 066 280 989 139 075
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 357 586 295 166 281 089 139 175
Summa obeskattade reserver 125 935 115 262 97 218 96 656
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 1 185 367 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 472 101 618 490 613 585 506 514
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 472 101 618 490 613 585 506 514
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 2 366 5 400 7 501 4 579
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 28 409 22 774 24 421 73 336
Övriga kortfristiga skulder 10 467 15 684 13 715 13 025
Summa kortfristiga skulder 41 242 43 858 45 637 90 940
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 998 049 1 073 140 1 037 530 833 285

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 34 32 29 25
Löner till styrelse & VD 3 931 5 594 5 031 5 349
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 2 025 2 518
Löner till övriga anställda 24 307 22 521 19 633 16 850
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 16 325 15 467 13 353 11 281
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 8 495 11 328 0
Summa ansvarsförbindelser 0 8 495 11 328 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 50 000 1 000 000 100 000 53 000
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 678,79 % 817,66 % 759,20 % 110,57 %
Soliditet (%) 45,13 % 35,42 % 34,00 % 25,25 %
Avkastning på eget kapital (%) 78,59 % 75,44 % 98,51 % 87,69 %
Riskbuffert (%) 33,89 % 25,67 % 33,18 % 21,75 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 60,98 % 48,43 % 74,29 % 47,43 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 831 879 850 888