Nyckeltal för Nobro AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 285
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 1 70 53
Total omsättning 0 1 70 338
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 192 224 181 555
Personalkostnader 3 382 3 146 1 537 950
Avskrivningar 5 7 7 45
Summa rörelsekostnader -3 579 -3 377 -1 725 -1 550
Rörelseresultat -3 579 -3 376 -1 655 -1 214
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 3 027 2 265 2 163 4 485
Skatt 76 310 472 733
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 2 512 2 445 2 258 5 023
Årets resultat 2 951 1 955 1 691 3 752
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 3 753 4 614 2 303 4 117
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 2 510 708 8 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 2 0 1
Övriga finansiella kostnader 172 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 2 512 2 445 2 258 5 023
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 515 -180 -95 -538
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 40 46 53 123
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 40 46 53 123
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 3 753 4 614 2 303 4 117
Fordringar på koncern- och intresseföretag 3 238 2 547 1 415 695
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 8 792 7 862 6 723 1 723
Summa finansiella anläggningstillgångar 15 408 14 929 10 455 6 424
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 15 449 14 975 10 507 6 547

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 192 587 1 011 218
Summa kortfristiga fordringar 1 192 587 1 011 218
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 2 2 2 065 6 995
Summa kassa och bank 1 709 1 503 2 876 987
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 2 902 2 092 5 952 8 200
Summa tillgångar 18 351 17 067 16 459 14 747

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 11 680 10 900 9 734 6 282
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 2 951 1 955 1 691 3 752
Summa fritt eget kapital 14 631 12 855 11 425 10 034
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 14 731 12 955 11 525 10 134
Summa obeskattade reserver 3 478 3 993 3 813 3 718
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 1 78
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 142 119 1 120 817
Summa kortfristiga skulder 142 119 1 121 895
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 18 351 17 067 16 459 14 747

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 2 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 300
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 2 042,96 % 1 756,30 % 346,74 % 134,64 %
Soliditet (%) 94,24 % 93,15 % 87,10 % 87,30 %
Avkastning på eget kapital (%) 14,53 % 15,38 % 15,75 % 39,02 %
Riskbuffert (%) -1,65 % 14,17 % 13,72 % 34,01 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 1 762,11 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!