Nyckeltal för Njorda AB

Information 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 6 870 5 646 2 009 1 919
Aktiverat arbete för egen räkning 703 434 1 274 1 485
Övriga rörelseintäkter 14 7 192 1
Total omsättning 7 587 6 087 3 475 3 405
Rörelsens kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 26 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 4 358 3 668 1 949 3 092
Personalkostnader 1 369 1 401 1 296 877
Avskrivningar 1 000 1 000 694 410
Summa rörelsekostnader -6 753 -6 069 -3 939 -4 379
Rörelseresultat 834 19 -464 -975
Resultat 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat före skatt 798 12 -505 -950
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 798 12 -505 -950
Årets resultat 798 12 -505 -950
Jämförelsestörande poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 23 18 0 25
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 60 25 41 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 798 12 -505 -950
Bokslutsdispositioner 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserade utgifter 3 031 3 328 3 894 3 313
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 3 031 3 328 3 894 3 313
Materiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 505 505 505 505
Summa finansiella anläggningstillgångar 505 505 505 505
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa anläggningstillgångar 3 537 3 833 4 399 3 818

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kundfordringar 724 761 37 107
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 25 76 81 79
Summa kortfristiga fordringar 749 837 118 186
Kassa och bank 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 726 1 033 715 422
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa omsättningstillgångar 3 475 1 870 834 608
Summa tillgångar 7 012 5 703 5 233 4 426

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Aktiekapital 63 63 63 55
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 3 031 3 328 3 894 3 313
Summa bundet eget kapital 3 094 3 391 3 957 3 368
Fritt eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserat resultat 1 297 988 928 1 806
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 798 12 -505 -950
Summa fritt eget kapital 2 095 1 000 423 856
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital 5 189 4 391 4 380 4 224
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 213 311 500 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 213 311 500 0
Kortfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 271 483 241 168
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 339 518 112 33
Summa kortfristiga skulder 1 610 1 001 353 201
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital och skulder 7 012 5 703 5 233 4 426

Noter

2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Antal anställda 2 2 2 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kassalikviditet (%) 215,84 % 186,81 % 235,98 % 302,49 %
Soliditet (%) 74,00 % 76,99 % 83,70 % 95,44 %
Avkastning på eget kapital (%) 15,38 % 0,27 % -11,53 % -22,49 %
Riskbuffert (%) 8,94 % -1,26 % -13,67 % -21,46 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 10,74 % -0,23 % -27,18 % -49,50 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord