Nyckeltal för Nick Borgen Production Aktiebolag

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 364 229 284 337
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 5 0
Total omsättning 364 229 289 337
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 137 38 88 38
Övriga externa kostnader 151 199 244 179
Personalkostnader 18 0 0 0
Avskrivningar 20 25 29 33
Summa rörelsekostnader -326 -262 -361 -250
Rörelseresultat 37 -34 -72 87
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 17 -40 -82 67
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 17 -40 -82 67
Årets resultat 17 -40 -82 67
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 20 7 10 21
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 17 -40 -82 67
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 48 18 44 73
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 48 18 44 73
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 225 225 225 225
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 273 243 269 298

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 0 0 0 62
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 11 53 30 51
Summa kortfristiga fordringar 11 53 30 113
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 4 3 2
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 11 58 32 115
Summa tillgångar 284 301 301 413

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 28 68 151 84
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 17 -40 -82 67
Summa fritt eget kapital 45 28 69 151
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 95 78 119 201
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 149 178 127 162
Leverantörsskulder 0 45 45 45
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 40 0 11 5
Summa kortfristiga skulder 189 223 183 212
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 284 301 301 413

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 300 300 300 300
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 300 300 300 300
Villkorat aktieägartillskott 230 230 230 230
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 230 230 230 230
Beviljad checkräkningskredit 300 300 300 300
Utnyttjad checkräkningskredit 149 178 127 162
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 5,82 % 25,56 % 18,03 % 54,25 %
Soliditet (%) 33,45 % 25,91 % 39,53 % 48,67 %
Avkastning på eget kapital (%) 17,89 % -51,28 % -68,91 % 33,33 %
Riskbuffert (%) 2,45 % -14,10 % -29,38 % 11,40 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -0,82 % -20,52 % -32,39 % 13,65 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!