Nyckeltal för Next One Technology AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 101 322 76 401 60 933 50 014
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 11 464 3 754 104 30
Total omsättning 112 786 80 155 61 037 50 044
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 43 414 24 471 15 679 13 362
Personalkostnader 78 649 53 710 34 032 24 321
Avskrivningar 1 442 1 294 894 860
Summa rörelsekostnader -123 505 -79 475 -50 605 -38 543
Rörelseresultat -10 811 665 10 430 11 501
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -10 852 661 10 436 11 490
Skatt 923 1 856 2 232 2 612
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -10 852 661 10 436 11 490
Årets resultat 3 225 6 805 8 203 8 877
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 2 0 30 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 42 6 24 11
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -10 852 661 10 436 11 490
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 15 000 8 000 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 236 354 472 590
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 690 1 286 1 882 2 478
Summa immateriella anläggningstillgångar 926 1 640 2 354 3 068
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 2 726 2 418 2 087 245
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 726 2 418 2 087 245
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 242 242 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 242 242 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 3 893 4 300 4 441 3 313

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 10 800 24 308 17 146 6 675
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 19 953 6 403 1 530 1 500
Övriga kortfristiga fordringar 5 888 3 612 3 366 810
Summa kortfristiga fordringar 36 641 34 323 22 042 8 985
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 7 901 4 334 7 841 20 324
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 44 542 38 657 29 883 29 308
Summa tillgångar 48 435 42 957 34 324 32 621

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 59 59 59 59
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 59 59 59 59
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 6 894 89 85 108
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 3 225 6 804 8 203 8 877
Summa fritt eget kapital 10 119 6 893 8 288 8 985
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 10 178 6 952 8 347 9 044
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 6 246 7 908 3 391 2 549
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 15 515 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 16 497 28 097 22 585 21 028
Summa kortfristiga skulder 38 258 36 005 25 976 23 577
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 48 435 42 957 34 324 32 621

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 86 59 43 28
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 50 415 34 265 22 784 15 252
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 22 838 15 041 9 231 6 519
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 8 200 8 900
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 116,43 % 107,37 % 115,04 % 124,31 %
Soliditet (%) 21,01 % 16,18 % 24,32 % 27,72 %
Avkastning på eget kapital (%) -106,62 % 9,51 % 125,03 % 127,05 %
Riskbuffert (%) -22,43 % 1,54 % 30,38 % 35,21 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -10,75 % 0,86 % 17,09 % 22,95 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 586 581 530 545
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!