Nyckeltal för Neudi Kapital AB

Information 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 262
Total omsättning 0 0 0 262
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 568 1 777 1 575 1 633
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -1 568 -1 777 -1 575 -1 633
Rörelseresultat -1 568 -1 777 -1 575 -1 371
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt -558 737 -132 065 944 690 -56 763
Skatt 0 182 0 1 996
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -558 737 -132 065 944 690 -61 956
Årets resultat 0 0 0 0
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 168 810 283 494 70 912 63 594
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 2 067 604 212 1 889
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 151 503 61 734 25 324 20 303
Övriga finansiella kostnader 576 543 352 652 0 105 765
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -558 737 -132 065 944 690 -61 956
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 558 737 132 247 -944 690 58 759
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 5 193
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 168 810 283 494 70 912 63 594
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 331 780 1 797 110 2 031 240 1 002 010
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 733 280 3 103 350 3 146 500 1 723 640
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 2 733 280 3 103 350 3 146 500 1 723 640

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 5 865 4 205 3 548 301
Summa kortfristiga fordringar 5 865 4 205 3 548 301
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 743 522 11 008 14 483
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 8 608 4 727 14 556 14 784
Summa tillgångar 2 741 890 3 108 080 3 161 050 1 738 430

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 1 000 1 000 1 000 1 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 200 200 200 200
Summa bundet eget kapital 1 200 1 200 1 200 1 200
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 146 860 146 860 146 860 146 860
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 0 0 0 0
Summa fritt eget kapital 146 860 146 860 146 860 146 860
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 148 060 148 060 148 060 148 060
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 2 583 450 2 953 280 3 007 130 1 584 960
Övriga långfristiga skulder 0 0 1 036 1 036
Summa långfristiga skulder 2 583 450 2 953 280 3 008 170 1 585 990
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 77 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 10 377 6 654 4 828 4 376
Summa kortfristiga skulder 10 377 6 731 4 828 4 376
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 2 741 890 3 108 080 3 161 050 1 738 430

Noter

2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 3 478 3 309 3 124
Summa ansvarsförbindelser 0 3 478 3 309 3 124
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 82,95 % 70,23 % 301,49 % 337,84 %
Soliditet (%) 5,40 % 4,76 % 4,68 % 8,52 %
Avkastning på eget kapital (%) -377,37 % -89,20 % 638,05 % -41,85 %
Riskbuffert (%) -21,89 % -4,92 % 29,85 % -4,24 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord