Nyckeltal för Nancy Fancy Tattoo AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 470 563 566 1 338
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 415 303 489 364
Total omsättning 885 866 1 055 1 702
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 37 38 105
Handelsvaror 24 0 0 0
Övriga externa kostnader 265 211 228 218
Personalkostnader 494 716 904 1 334
Avskrivningar 1 0 0 0
Summa rörelsekostnader -784 -964 -1 170 -1 657
Rörelseresultat 102 -98 -116 45
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 92 -105 -118 44
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 92 -105 -118 44
Årets resultat 92 -105 -118 44
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 10 7 2 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 92 -105 -118 44
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 14 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 43 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 57 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 57 57 57 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 57
Summa finansiella anläggningstillgångar 57 57 57 57
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 114 57 57 57

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 20 189 153 43
Summa kortfristiga fordringar 20 189 153 43
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 22 9 27 120
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 42 198 180 163
Summa tillgångar 155 255 237 220

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat -105 0 11 67
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 107 -100
Årets resultat 92 -105 -118 44
Summa fritt eget kapital -13 -105 0 11
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 37 -55 50 61
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 17 41 5 15
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 102 269 182 144
Summa kortfristiga skulder 119 310 187 159
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 155 255 237 220

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 2 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 1 015
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 319
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 131 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 131 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 35,29 % 63,87 % 96,26 % 102,52 %
Soliditet (%) 23,87 % -21,57 % 21,10 % 27,73 %
Avkastning på eget kapital (%) 248,65 % 190,91 % -236,00 % 72,13 %
Riskbuffert (%) 57,40 % -40,69 % -50,01 % 19,83 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 17,45 % -19,89 % -21,20 % 3,21 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 508
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Vill du nå fram till ännu fler?

Nancy Fancy Tattoo AB har 3 nummer till som inte är synliga.

Nu kan företagare nå ut till fler med Merinfos ringlistor.

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord