Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Mygind Design Scandinavia AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 525 5 003 6 417 7 365
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 270 45 0 0
Total omsättning 1 795 5 048 6 417 7 365
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 684 2 089 2 363 3 254
Övriga externa kostnader 833 1 729 1 942 2 082
Personalkostnader 547 847 876 556
Avskrivningar 364 352 288 278
Summa rörelsekostnader -2 428 -5 017 -5 469 -6 170
Rörelseresultat -633 31 947 1 194
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 11 54 719 764
Skatt 7 14 160 172
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -636 -5 925 1 175
Årets resultat 4 40 560 593
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 3 36 22 19
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -636 -5 925 1 175
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 647 59 -206 -411
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 558 923 895 1 183
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 558 923 895 1 183
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 558 923 895 1 183

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 647 539 493 353
Summa varulager 647 539 493 353
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 3 0 3 40
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 270 341 117 32
Summa kortfristiga fordringar 273 341 120 72
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 474 3 022 5 401 4 178
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 3 394 3 902 6 014 4 603
Summa tillgångar 3 953 4 825 6 909 5 786

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 1 867 1 828 1 268 2 435
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 4 40 560 593
Summa fritt eget kapital 1 871 1 868 1 828 3 028
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 1 971 1 968 1 928 3 128
Summa obeskattade reserver 819 1 466 1 525 1 319
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 100 100 100 100
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 063 1 291 3 357 1 239
Summa kortfristiga skulder 1 063 1 291 3 357 1 239
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 3 953 4 825 6 909 5 786

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 2 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 500 500 500 500
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 500 500 500 500
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 258,42 % 260,50 % 164,46 % 343,02 %
Soliditet (%) 65,13 % 63,18 % 44,17 % 70,86 %
Avkastning på eget kapital (%) -24,70 % -0,16 % 30,31 % 28,66 %
Riskbuffert (%) -16,25 % -1,50 % 13,12 % 19,44 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -41,90 % -0,82 % 14,07 % 15,70 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0