Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Morkullan AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 26 750 26 390 25 623 25 320
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 159 0 0
Total omsättning 26 750 26 549 25 623 25 320
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 3 563 3 811 4 242 4 981
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 8 806 8 867 5 995 3 916
Summa rörelsekostnader -12 369 -12 678 -10 237 -8 897
Rörelseresultat 14 381 13 871 15 385 16 423
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 15 820 12 134 10 667 15 945
Skatt 0 487 2 347 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 13 946 13 043 14 033 14 475
Årets resultat -1 180 3 648 8 320 1
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 981 289 1 427 1 073
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 416 1 117 2 779 3 021
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 13 946 13 043 14 033 14 475
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag -17 000 -8 000 0 -15 945
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 1 874 -909 -3 366 1 470
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 149 243 156 175 163 106 168 458
Maskiner 0 0 0 8 826
Inventarier 4 373 6 247 8 182 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 153 616 162 422 171 288 177 284
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 153 616 162 422 171 288 177 284

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 106 558 26 829 11 822 75 128
Övriga kortfristiga fordringar 4 873 1 124 126 1 679
Summa kortfristiga fordringar 111 431 27 953 11 948 76 807
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 387 464 2 786 6 306
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 113 818 28 417 14 733 83 113
Summa tillgångar 267 434 190 839 186 022 260 397

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 12 038 8 390 70 69
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -1 180 3 648 8 320 1
Summa fritt eget kapital 10 858 12 038 8 390 70
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 10 958 12 138 8 490 170
Summa obeskattade reserver 3 353 5 227 4 318 953
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 246 875
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 246 875
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 229 080 160 320 167 000 2 500
Leverantörsskulder 0 0 0 491
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 17 000 8 000 0 4 440
Övriga kortfristiga skulder 7 043 5 154 6 213 4 969
Summa kortfristiga skulder 253 123 173 474 173 213 12 400
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 267 434 190 839 186 022 260 397

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 250 000 250 000 250 000 250 000
Övriga säkerheter 0 0 0 4 066
Summa säkerheter 250 000 250 000 250 000 254 066
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 5 692
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 5 692
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 44,97 % 16,38 % 8,51 % 670,27 %
Soliditet (%) 5,02 % 8,38 % 6,27 % 0,34 %
Avkastning på eget kapital (%) 103,85 % 81,57 % 120,22 % 1 659,29 %
Riskbuffert (%) 5,19 % 6,78 % 7,44 % 5,55 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 46,84 % 45,19 % 43,92 % 45,24 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0