Koncernredovisning för Monterro Investment AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 5 115 698 121 767 102 858
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 30 000 4 234 216 3
Total omsättning 30 005 115 702 355 983 102 861
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 3 031 4 325 2 306
Övriga externa kostnader 990 25 723 23 116 26 811
Personalkostnader 0 74 819 81 633 73 711
Avskrivningar 0 10 034 9 941 19 361
Summa rörelsekostnader -990 -113 607 -119 015 -122 189
Rörelseresultat 29 015 2 046 197 422 -24 192
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 28 976 878 606 196 734 -24 648
Skatt 0 3 949 3 206 761
Minoritetsintressen 0 110 439 0 0
Resultat efter finansnetto 28 976 878 606 196 734 -24 648
Årets resultat 28 976 874 657 193 528 -25 409
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 876 816 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 947 159 25
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 39 1 203 847 481
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 28 976 878 606 196 734 -24 648
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 389 1 891
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 28 121 31 442
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 28 510 33 333
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 457 841
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 457 841
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 876 816 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 287 5 683
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 73 251 118 128
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 0 0 102 218 152 302

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 0 28 619 28 850
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 6 500
Övriga kortfristiga fordringar 20 2 023 3 387 6 353
Summa kortfristiga fordringar 20 2 023 32 006 41 703
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 14 613 803 544 47 956 189 426
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 14 633 805 567 79 962 231 129
Summa tillgångar 14 633 805 567 182 180 383 431

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 51 51 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 51 51 50 50
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat -11 630 -193 505 -98 725 365 900
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott -3 464 10 700 4 190 -45 191
Årets resultat 28 976 874 657 193 528 -25 409
Summa fritt eget kapital 13 882 691 852 98 993 295 300
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 13 933 691 903 99 043 295 350
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 110 439 0 0
Summa avsättningar 0 0 1 015 62
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 2 288 15 312 17 350
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 45 45 45
Summa långfristiga skulder 0 2 333 15 357 17 395
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 6 840 1 576
Leverantörsskulder 131 191 3 674 3 721
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 569 702 56 251 65 327
Summa kortfristiga skulder 700 893 66 765 70 624
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 14 633 805 567 182 180 383 431

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 0 65 95 88
Löner till styrelse & VD 0 2 358 4 004 4 081
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 37 766 53 229 48 160
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 12 319 23 635 178 833
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 81 527 81 527
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 3 000
Summa säkerheter 0 0 81 527 84 527
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 600 600
Summa ansvarsförbindelser 0 0 600 600
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 2 090,43 % 90 209,07 % 119,77 % 327,27 %
Soliditet (%) 95,22 % 85,89 % 54,37 % 77,03 %
Avkastning på eget kapital (%) 207,97 % 126,98 % 198,63 % -8,35 %
Riskbuffert (%) 192,71 % 71,93 % 107,42 % -6,85 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 578 740,00 % 758,36 % 160,87 % -24,43 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 617 602 594
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Nyckeltal för Monterro Investment AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 0 0 0 0
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 41 12 15 52
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -41 -12 -15 -52
Rörelseresultat -41 -12 -15 -52
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 9 866 334 830 -15 196 138
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 9 866 334 830 -15 196 138
Årets resultat 9 866 334 830 -15 196 138
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 9 907 334 842 0 196 190
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 9 866 334 830 -15 196 138
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 9 907 334 842 0 196 190
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 52 52 566 52
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 52 52 566 52

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 249 211 0 104 156
Övriga kortfristiga fordringar 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 0 249 211 0 104 156
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 13 147 89 167 1 856 95 407
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 13 147 338 378 1 856 199 563
Summa tillgångar 13 199 338 430 2 422 199 615

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 51 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 355
Summa bundet eget kapital 51 50 50 405
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 4 172 2 340 2 355 692
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott -900 900 0 2 370
Årets resultat 9 866 334 830 -15 196 138
Summa fritt eget kapital 13 138 338 070 2 340 199 200
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 13 189 338 120 2 390 199 605
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 300 0 0
Övriga kortfristiga skulder 10 10 32 10
Summa kortfristiga skulder 10 310 32 10
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 13 199 338 430 2 422 199 615

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 12 800 52 082 0 194 830
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 131 470,00 % 109 154,19 % 5 800,00 % 1 995 630,00 %
Soliditet (%) 99,92 % 99,91 % 98,68 % 99,99 %
Avkastning på eget kapital (%) 74,80 % 99,03 % -0,63 % 98,26 %
Riskbuffert (%) 74,75 % 98,94 % -0,62 % 98,26 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!