Nyckeltal för Monlux Intnl AB

Information 2023-05 2022-05 2021-05 2020-05
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-05 2022-05 2021-05 2020-05
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 372 252 77 419
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 55 0 0
Total omsättning 372 307 77 419
Rörelsens kostnader 2023-05 2022-05 2021-05 2020-05
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 109 0 272 301
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 400 140 102 255
Personalkostnader 12 0 0 0
Avskrivningar 95 95 95 86
Summa rörelsekostnader -616 -235 -469 -642
Rörelseresultat -245 72 -391 -223
Resultat 2023-05 2022-05 2021-05 2020-05
Resultat före skatt -245 72 -393 -225
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -245 72 -393 -225
Årets resultat -245 72 -393 -225
Jämförelsestörande poster 2023-05 2022-05 2021-05 2020-05
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-05 2022-05 2021-05 2020-05
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 2 2
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-05 2022-05 2021-05 2020-05
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -245 72 -393 -225
Bokslutsdispositioner 2023-05 2022-05 2021-05 2020-05
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2023-05 2022-05 2021-05 2020-05
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-05 2022-05 2021-05 2020-05
Balanserade utgifter 5 62 119 176
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 5 62 119 176
Materiella anläggningstillgångar 2023-05 2022-05 2021-05 2020-05
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 22 60 98 88
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 22 60 98 88
Finansiella anläggningstillgångar 2023-05 2022-05 2021-05 2020-05
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2023-05 2022-05 2021-05 2020-05
Summa anläggningstillgångar 27 122 217 264

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-05 2022-05 2021-05 2020-05
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 320 335 0 0
Summa varulager 320 335 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-05 2022-05 2021-05 2020-05
Kundfordringar 2 36 115 126
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 28 39 1 541
Summa kortfristiga fordringar 30 75 116 667
Kassa och bank 2023-05 2022-05 2021-05 2020-05
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 17 175 128 26
2023-05 2022-05 2021-05 2020-05
Summa omsättningstillgångar 367 585 244 693
Summa tillgångar 394 706 461 957

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-05 2022-05 2021-05 2020-05
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 119 119 119 176
Summa bundet eget kapital 169 169 169 226
Fritt eget kapital 2023-05 2022-05 2021-05 2020-05
Balanserat resultat 288 216 609 777
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -245 72 -393 -225
Summa fritt eget kapital 43 288 216 552
2023-05 2022-05 2021-05 2020-05
Summa eget kapital 212 457 385 778
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-05 2022-05 2021-05 2020-05
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 80 40 40 120
Summa långfristiga skulder 80 40 40 120
Kortfristiga skulder 2023-05 2022-05 2021-05 2020-05
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 77 189 11 36
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 25 20 25 23
Summa kortfristiga skulder 102 209 36 59
2023-05 2022-05 2021-05 2020-05
Summa eget kapital och skulder 394 706 461 957

Noter

2023-05 2022-05 2021-05 2020-05
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-05 2022-05 2021-05 2020-05
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 1 500 1 500 1 500 1 500
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 1 500 1 500 1 500 1 500
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-05 2022-05 2021-05 2020-05
Kassalikviditet (%) 46,08 % 119,62 % 677,78 % 1 174,58 %
Soliditet (%) 53,81 % 64,73 % 83,51 % 81,30 %
Avkastning på eget kapital (%) -115,57 % 15,75 % -102,08 % -28,92 %
Riskbuffert (%) -62,18 % 10,20 % -87,45 % -24,42 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -65,86 % 28,57 % -512,99 % -54,18 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord