Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Koncernredovisning för Moderbolaget Astilbe AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 380 736 386 384 349 660 153 443
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 9 941 2 466 3 538 1 766
Total omsättning 390 677 388 850 353 198 155 209
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm -4 600 4 165 -3 979 1 388
Råvaror och förnödenheter 198 444 206 862 188 044 73 323
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 50 274 48 754 37 671 27 428
Personalkostnader 89 936 91 391 81 253 43 631
Avskrivningar 4 713 5 001 5 761 3 945
Summa rörelsekostnader -338 767 -356 173 -308 750 -149 715
Rörelseresultat 39 045 35 179 34 454 7 259
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 38 695 34 318 34 606 7 098
Skatt 8 882 7 988 8 756 2 193
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 38 695 34 318 34 606 7 098
Årets resultat 29 813 26 330 25 850 4 905
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 199 233 487 44
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 549 1 094 336 204
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 38 695 34 318 34 606 7 098
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 3 366 4 654 4 199 5 931
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 1 943 2 914 3 886 6 187
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 5 309 7 568 8 085 12 118
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 4 887 5 323 5 785 6 247
Maskiner 9 885 7 356 6 082 960
Inventarier 1 814 1 222 728 917
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 16 586 13 901 12 595 8 124
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 872 2 447 5 279 3 007
Summa finansiella anläggningstillgångar 872 2 447 5 279 3 007
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 22 766 23 917 25 959 23 249

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 11 0 820 2 363
Övrigt varulager 36 059 43 323 26 257 29 579
Summa varulager 36 070 43 323 27 077 31 942
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 42 615 42 905 57 057 41 145
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 40 034 25 906 13 803 25 058
Summa kortfristiga fordringar 82 649 68 811 70 860 66 203
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 3 000 15 000 0 0
Summa kassa och bank 86 688 82 775 73 156 16 323
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 208 406 209 909 171 093 114 468
Summa tillgångar 231 172 233 826 197 052 137 717

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 7 600 7 600 7 600 7 600
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 7 600 7 600 7 600 7 600
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 68 979 55 528 30 495 25 590
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 -379 0 0
Årets resultat 29 813 26 330 25 850 4 905
Summa fritt eget kapital 98 792 81 479 56 345 30 495
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 106 392 89 079 63 945 38 095
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 16 154 13 604 10 235 6 936
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 5 218 4 353 7 313 3 763
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 5 778 7 086 9 503 3 972
Summa långfristiga skulder 10 996 11 439 16 816 7 735
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 5 484 11 826 9 032 6 212
Leverantörsskulder 31 414 24 224 21 602 15 315
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 60 733 83 653 75 422 63 424
Summa kortfristiga skulder 97 631 119 703 106 056 84 951
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 231 172 233 826 197 052 137 717

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 113 114 97 59
Löner till styrelse & VD 3 897 2 624 2 236 1 589
Varav tantiem till styrelse & VD 387 423 522 148
Löner till övriga anställda 56 050 58 089 51 694 26 225
Varav resultatlön till övriga anställda 126 929 794 0
Sociala kostnader 27 065 27 761 24 961 13 420
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 56 300 53 500 56 400 49 500
Summa säkerheter 56 300 53 500 56 400 49 500
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 13 000 10 000 17 000 17 000
Utnyttjad checkräkningskredit 3 533 8 805 5 934 5 862
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 173,45 % 126,64 % 135,79 % 97,15 %
Soliditet (%) 46,02 % 38,10 % 32,45 % 27,66 %
Avkastning på eget kapital (%) 36,37 % 38,53 % 54,12 % 18,63 %
Riskbuffert (%) 16,47 % 14,31 % 17,46 % 5,08 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 10,02 % 8,60 % 9,80 % 4,49 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 531 533 556 471

Nyckeltal för Moderbolaget Astilbe AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 584 720 720 1 091
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 0 0 0
Total omsättning 585 720 720 1 091
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 466 439 412 1 220
Personalkostnader 0 0 13 33
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -466 -439 -425 -1 253
Rörelseresultat 119 281 295 -162
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 8 697 6 474 3 358 6 538
Skatt 61 96 43 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 8 697 6 474 3 358 6 538
Årets resultat 8 635 6 378 3 315 6 538
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 8 410 6 028 3 000 6 700
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 169 182 88 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 17 25 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 8 697 6 474 3 358 6 538
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 8 410 6 028 3 000 6 700
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 28 272 28 272 28 222 28 222
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 28 272 28 272 28 222 28 222

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 3 000 7 428 5 998 1 428
Övriga kortfristiga fordringar 439 250 304 180
Summa kortfristiga fordringar 3 439 7 678 6 302 1 608
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 3 564 3 193 694 718
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 7 003 10 871 6 996 2 327
Summa tillgångar 35 275 39 143 35 218 30 549

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 7 600 7 600 7 600 7 600
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 7 600 7 600 7 600 7 600
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 18 907 25 029 22 714 16 177
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 8 635 6 378 3 315 6 538
Summa fritt eget kapital 27 542 31 407 26 029 22 715
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 35 142 39 007 33 629 30 315
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 24 148
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 1 500 0
Övriga kortfristiga skulder 132 136 65 86
Summa kortfristiga skulder 132 136 1 589 234
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 35 275 39 143 35 218 30 549

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 0 0 0 1
Löner till styrelse & VD 0 0 10 25
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 3 8
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 26 400 95 000 69 000 0
Summa ansvarsförbindelser 26 400 95 000 69 000 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 13 500 7 500 1 000 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 5 305,30 % 7 993,38 % 440,28 % 994,02 %
Soliditet (%) 99,62 % 99,65 % 95,49 % 99,23 %
Avkastning på eget kapital (%) 24,75 % 16,60 % 9,99 % 21,57 %
Riskbuffert (%) 24,65 % 4,08 % 8,03 % 21,40 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 1 489,21 % 896,81 % 462,92 % 599,27 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 25