Koncernredovisning för Mobilaris AB

Information 2020-12 2019-12 2005-04 2004-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2005-04 2004-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 61 437 98 376 14 538 4 895
Aktiverat arbete för egen räkning 16 496 4 673 2 668 1 944
Övriga rörelseintäkter 28 545 0 569 1
Total omsättning 106 478 103 049 17 775 6 840
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2005-04 2004-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 -434 434
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 37 747 44 645 8 272 6 651
Personalkostnader 49 374 43 230 13 932 14 598
Avskrivningar 4 592 3 595 1 684 826
Summa rörelsekostnader -91 713 -91 470 -23 454 -22 509
Rörelseresultat 14 765 11 580 -6 548 -14 870
Resultat 2020-12 2019-12 2005-04 2004-04
Resultat före skatt 14 243 11 287 -7 365 -15 301
Skatt 47 1 246 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 14 243 11 287 -7 365 -15 301
Årets resultat 14 196 10 041 -7 365 -15 301
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2005-04 2004-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2005-04 2004-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 138 29 75
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 359 846 506
Övriga finansiella kostnader 522 630 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2005-04 2004-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 14 243 11 287 -7 365 -15 301
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2005-04 2004-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2005-04 2004-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2005-04 2004-04
Balanserade utgifter 21 884 7 632 5 654 4 029
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 2 149 2 722
Övriga immateriella anläggningstillgångar 130 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 22 014 7 632 7 803 6 751
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2005-04 2004-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 402 638 147 106
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 3 399 4 444 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 3 801 5 082 147 106
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2005-04 2004-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 16 000 22 138 224 456
Summa finansiella anläggningstillgångar 16 000 22 138 224 456
2020-12 2019-12 2005-04 2004-04
Summa anläggningstillgångar 41 815 34 852 8 173 7 313

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2005-04 2004-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 434
Övrigt varulager 130 0 0 0
Summa varulager 130 0 0 434
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2005-04 2004-04
Kundfordringar 11 902 39 936 3 591 1 863
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 15 094 22 851 858 678
Summa kortfristiga fordringar 26 996 62 787 4 449 2 541
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2005-04 2004-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 31 822 24 697 2 112 2 378
2020-12 2019-12 2005-04 2004-04
Summa omsättningstillgångar 58 948 87 484 6 561 5 353
Summa tillgångar 100 763 122 336 14 734 12 666

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2005-04 2004-04
Aktiekapital 1 060 1 060 423 391
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 3 929 3 929 7 928 23 261
Summa bundet eget kapital 4 989 4 989 8 351 23 652
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2005-04 2004-04
Balanserat resultat 39 788 29 760 -7 -6
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 14 196 10 041 -7 365 -15 301
Summa fritt eget kapital 53 984 39 801 -7 372 -15 307
2020-12 2019-12 2005-04 2004-04
Summa eget kapital 58 973 44 790 979 8 345
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2005-04 2004-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 1 360 2 527 9 000 0
Summa långfristiga skulder 1 360 2 527 9 000 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2005-04 2004-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 325
Leverantörsskulder 2 811 5 896 876 366
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 37 619 69 123 3 878 3 630
Summa kortfristiga skulder 40 430 75 019 4 754 4 321
2020-12 2019-12 2005-04 2004-04
Summa eget kapital och skulder 100 763 122 336 14 734 12 666

Noter

2020-12 2019-12 2005-04 2004-04
Antal anställda 53 46 18 25
Löner till styrelse & VD 2 272 0 821 841
Varav tantiem till styrelse & VD 199 0 0 0
Löner till övriga anställda 34 861 27 675 8 826 8 696
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 13 086 12 796 4 641 4 764
2020-12 2019-12 2005-04 2004-04
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 325
Summa säkerheter 0 0 0 325
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2005-04 2004-04
Kassalikviditet (%) 145,48 % 116,62 % 138,01 % 113,84 %
Soliditet (%) 58,53 % 36,61 % 6,64 % 65,89 %
Avkastning på eget kapital (%) 24,15 % 25,20 % -752,30 % -183,36 %
Riskbuffert (%) 13,40 % 8,76 % -50,40 % -128,52 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 22,33 % 10,47 % -56,48 % -322,92 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 701 602 536 381
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!
Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 27 218 24 911 21 869 53 181
Aktiverat arbete för egen räkning 1 832 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 17 707 8 096
Total omsättning 29 050 24 911 39 576 61 277
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 18 696 0 31 713 42 990
Personalkostnader 13 113 11 891 7 657 15 413
Avskrivningar 150 122 94 1 118
Summa rörelsekostnader -31 959 -12 013 -39 464 -59 521
Rörelseresultat -2 913 -100 25 465
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -1 216 -188 -24 64 970
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -1 216 -188 -24 64 970
Årets resultat -1 216 -188 -24 64 970
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 1 450 0 0 64 583
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 211 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 964 88 49 78
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -1 216 -188 -24 64 970
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 1 832 0 0 0
Patent, licenser mm 116 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 1 948 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 264 400 329 75
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 264 400 329 75
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 1 450 0 0 64 583
Fordringar på koncern- och intresseföretag 360 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 16 000 22 138 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 38 745 63 072 29 083 14 683
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 40 957 63 472 29 413 14 758

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 2 875 578 3 734 10 132
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 3 124 4 637 11 252 3 697
Övriga kortfristiga fordringar 8 702 1 231 5 164 11 926
Summa kortfristiga fordringar 14 701 6 446 20 150 25 755
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 5 765 14 538 11 266 39 175
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 20 466 20 983 31 417 64 930
Summa tillgångar 61 423 84 455 60 829 79 688

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 1 060 1 060 1 045 1 045
Överkursfond 0 2 625 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 1 832 0 0 0
Summa bundet eget kapital 2 892 3 685 1 045 1 045
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 54 870 54 264 53 287 3 317
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -1 216 -188 -24 64 970
Summa fritt eget kapital 53 654 54 076 53 263 68 287
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 56 546 57 761 54 308 69 332
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 106 1 392 2 051 5 424
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 460 56 1 981 0
Övriga kortfristiga skulder 3 311 25 246 2 489 4 932
Summa kortfristiga skulder 4 877 26 694 6 521 10 356
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 61 423 84 455 60 829 79 688

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 8 8 5 17
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 8 088 6 353 4 500 10 120
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 4 197 3 795 2 727 4 625
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 15 200 12 200 12 200 12 200
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 3 000 3 000
Summa säkerheter 15 200 12 200 15 200 15 200
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 1 094 263
Summa ansvarsförbindelser 0 0 1 094 263
Beviljad checkräkningskredit 0 0 8 000 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 15 000
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 419,64 % 78,61 % 481,77 % 626,98 %
Soliditet (%) 92,06 % 68,39 % 89,28 % 87,00 %
Avkastning på eget kapital (%) -2,15 % -0,33 % -0,04 % 93,71 %
Riskbuffert (%) -20,18 % -0,45 % -0,71 % 80,88 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -8,01 % -1,11 % -0,33 % 122,02 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 1 011 794 900 595
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!