Nyckeltal för Mirakelbolaget AB

Information 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 13 342 12 492 11 132 10 950
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 58 4 3 18
Total omsättning 13 400 12 496 11 135 10 968
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 5 457 5 245 3 875 3 935
Personalkostnader 6 502 5 091 4 731 4 655
Avskrivningar 34 24 24 48
Summa rörelsekostnader -11 993 -10 360 -8 630 -8 638
Rörelseresultat 1 399 2 128 2 505 2 330
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 1 317 1 836 2 092 2 247
Skatt 311 416 449 500
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 505 2 156 2 506 2 339
Årets resultat 1 006 1 420 1 643 1 747
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 107 34 2 9
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 6 1 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 505 2 156 2 506 2 339
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -188 -320 -414 -92
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 89 73 0 0
Inventarier 0 0 98 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 89 73 98 0
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 89 73 98 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 3 574 3 263 2 842 3 120
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 746 622 350 207
Summa kortfristiga fordringar 4 320 3 885 3 192 3 327
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 622 4 136 5 048 4 920
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 6 942 8 021 8 240 8 247
Summa tillgångar 7 031 8 094 8 338 8 247

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 99 679 1 035 1 088
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 006 1 420 1 643 1 747
Summa fritt eget kapital 1 105 2 099 2 678 2 835
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 1 155 2 149 2 728 2 885
Summa obeskattade reserver 3 744 3 556 3 236 2 822
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 88 306 286 270
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 2 044 2 083 2 088 2 270
Summa kortfristiga skulder 2 132 2 389 2 374 2 540
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 7 031 8 094 8 338 8 247

Noter

2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 6 5 5 5
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 400 2 000 2 000 1 800
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 325,61 % 335,75 % 347,09 % 324,69 %
Soliditet (%) 55,67 % 58,93 % 61,32 % 60,20 %
Avkastning på eget kapital (%) 38,45 % 45,20 % 49,01 % 47,11 %
Riskbuffert (%) 21,39 % 26,53 % 30,04 % 28,36 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 11,27 % 17,21 % 22,50 % 21,36 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Vill du nå fram till ännu fler?

Mirakelbolaget AB har 3 nummer till som inte är synliga.

Nu kan företagare nå ut till fler med Merinfos ringlistor.

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord