Nyckeltal för Minerva Medica AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 36 764 36 119 16 767 11 240
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 105 36 224 969
Total omsättning 36 869 36 155 16 991 12 209
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 8 865 6 711 5 517
Handelsvaror 11 345 0 0 0
Övriga externa kostnader 8 404 3 913 1 909 1 234
Personalkostnader 17 645 12 944 5 685 4 602
Avskrivningar 1 564 1 658 440 238
Summa rörelsekostnader -38 958 -27 380 -14 745 -11 591
Rörelseresultat -2 111 8 775 2 248 617
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -29 8 756 612 631
Skatt 0 1 913 1 048 141
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -2 017 8 776 2 249 615
Årets resultat -8 7 352 293 491
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 96 1 1 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 2 0 0 2
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -2 017 8 776 2 249 615
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 22 508 728 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 1 988 -20 -1 637 16
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 7 024 3 318 3 587 424
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 29 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 7 053 3 318 3 587 424
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 1 297 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 025 100 100 100
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 322 100 100 100
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 9 375 3 418 3 687 524

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 414 342 387 54
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 48
Övriga kortfristiga fordringar 3 252 2 367 2 641 1 130
Summa kortfristiga fordringar 3 666 2 709 3 028 1 232
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 808 12 856 9 488 2 200
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 4 474 15 565 12 516 3 433
Summa tillgångar 13 849 18 983 16 203 3 957

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 7 391 3 739 7 446 633
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -8 7 352 293 491
Summa fritt eget kapital 7 383 11 091 7 739 1 124
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 7 433 11 141 7 789 1 174
Summa obeskattade reserver 594 2 582 2 562 119
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 4 0 0
Leverantörsskulder 2 961 1 616 1 870 379
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 1 438 1 888
Övriga kortfristiga skulder 2 861 3 641 2 544 398
Summa kortfristiga skulder 5 822 5 261 5 852 2 665
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 13 849 18 983 16 203 3 957

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 25 19 9 7
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 4 000 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 76,85 % 295,86 % 213,88 % 128,78 %
Soliditet (%) 56,83 % 68,71 % 59,72 % 31,89 %
Avkastning på eget kapital (%) -25,63 % 67,28 % 23,24 % 48,74 %
Riskbuffert (%) -14,58 % 46,23 % 13,88 % 15,52 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -5,49 % 24,30 % 13,41 % 5,45 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!