Nyckeltal för Mindcube AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 295 2 060 2 022 1 662
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 931 0 0
Total omsättning 1 295 2 991 2 022 1 662
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 507 446 395 292
Personalkostnader 367 746 781 774
Avskrivningar 0 0 7 7
Summa rörelsekostnader -874 -1 192 -1 183 -1 073
Rörelseresultat 422 1 799 838 588
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 816 2 989 869 470
Skatt 88 479 158 152
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 816 1 932 1 109 449
Årets resultat 728 2 511 710 319
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 4
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 139 0 142
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 816 1 932 1 109 449
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 1 057 -240 21
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 7
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 7
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 1 593 1 514 1 280
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 1 593 1 514 1 280
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 0 1 593 1 514 1 287

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 0 735 903 796
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 60 83 186 204
Summa kortfristiga fordringar 60 818 1 089 1 000
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 909 2 449 1 442 673
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 969 3 267 2 531 1 673
Summa tillgångar 969 4 860 4 046 2 960

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 1 1 726 1 016 697
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 728 2 511 710 319
Summa fritt eget kapital 729 4 237 1 726 1 016
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 829 4 337 1 826 1 116
Summa obeskattade reserver 0 0 1 057 817
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 924 820
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 29 21 27
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 140 495 217 181
Summa kortfristiga skulder 140 524 238 208
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 969 4 860 4 046 2 960

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 660 660
Summa säkerheter 0 0 660 660
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 4 236 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 692,14 % 623,47 % 1 063,45 % 804,33 %
Soliditet (%) 85,55 % 89,24 % 64,38 % 58,04 %
Avkastning på eget kapital (%) 98,43 % 44,55 % 42,57 % 26,13 %
Riskbuffert (%) 84,21 % 16,09 % 27,41 % -13,61 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 63,01 % 87,04 % 54,85 % 18,47 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!