Nyckeltal för Milient Software AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2022-12 2021-06 2020-06 2019-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 18 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-06 2020-06 2019-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 37 619 23 000 21 731 20 493
Aktiverat arbete för egen räkning 4 552 2 695 2 865 2 800
Övriga rörelseintäkter 414 62 16 22
Total omsättning 42 585 25 757 24 612 23 315
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-06 2020-06 2019-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 2 720 1 550 1 441 1 448
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 5 997 3 967 3 106 2 442
Personalkostnader 37 660 17 542 17 188 15 421
Avskrivningar 4 468 2 787 2 486 2 404
Summa rörelsekostnader -50 845 -25 846 -24 221 -21 715
Rörelseresultat -8 266 -89 390 1 601
Resultat 2022-12 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat före skatt -6 866 84 386 1 175
Skatt 0 34 102 269
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -8 280 -116 364 1 575
Årets resultat -6 866 49 284 906
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-06 2020-06 2019-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 14 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 29 27 26 26
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-06 2020-06 2019-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -8 280 -116 364 1 575
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-06 2020-06 2019-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 1 414 200 22 -400
Balansräkning 2022-12 2021-06 2020-06 2019-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-06 2020-06 2019-06
Balanserade utgifter 6 965 6 843 6 888 6 462
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 6 965 6 843 6 888 6 462
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-06 2020-06 2019-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 207 20 58 97
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 4 13 22
Summa materiella anläggningstillgångar 207 24 71 119
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 77 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 77 0 0 0
2022-12 2021-06 2020-06 2019-06
Summa anläggningstillgångar 7 250 6 867 6 960 6 581

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-06 2020-06 2019-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-06 2020-06 2019-06
Kundfordringar 4 965 4 861 4 359 4 475
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 3 701 1 267 1 492 590
Summa kortfristiga fordringar 8 666 6 128 5 851 5 065
Kassa och bank 2022-12 2021-06 2020-06 2019-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 5 856 0 0 346
2022-12 2021-06 2020-06 2019-06
Summa omsättningstillgångar 14 521 6 128 5 851 5 411
Summa tillgångar 21 772 12 995 12 811 11 992

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-06 2020-06 2019-06
Aktiekapital 118 118 118 118
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 6 985 6 863 6 653 5 718
Summa bundet eget kapital 7 103 6 981 6 771 5 836
Fritt eget kapital 2022-12 2021-06 2020-06 2019-06
Balanserat resultat -517 -445 -519 11
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 10 000 0 0 0
Årets resultat -6 866 49 284 906
Summa fritt eget kapital 2 617 -396 -235 917
2022-12 2021-06 2020-06 2019-06
Summa eget kapital 9 720 6 585 6 536 6 753
Summa obeskattade reserver 0 1 414 1 614 1 636
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-06 2020-06 2019-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-06 2020-06 2019-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 909 686 167
Leverantörsskulder 731 601 833 428
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 11 321 3 485 3 141 3 008
Summa kortfristiga skulder 12 052 4 995 4 660 3 603
2022-12 2021-06 2020-06 2019-06
Summa eget kapital och skulder 21 772 12 995 12 811 11 992

Noter

2022-12 2021-06 2020-06 2019-06
Antal anställda 34 28 28 25
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-06 2020-06 2019-06
Företagsinteckningar 5 000 4 000 4 000 4 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 5 000 4 000 4 000 4 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 3 000 3 000 3 000 3 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 909 686 0
Utdelning 0 0 0 500
2022-12 2021-06 2020-06 2019-06
Kassalikviditet (%) 120,49 % 122,68 % 125,56 % 150,18 %
Soliditet (%) 44,64 % 58,69 % 60,30 % 66,37 %
Avkastning på eget kapital (%) -85,19 % -1,52 % 4,71 % 19,79 %
Riskbuffert (%) -38,14 % -1,19 % 2,53 % 12,71 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -22,09 % -0,62 % 1,56 % 7,56 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!