Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Metro Café & Servicebutik Aktiebolag

Information 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 4 774 5 215 5 043 4 958
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 513 159 68 149
Total omsättning 5 287 5 374 5 111 5 107
Rörelsens kostnader 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 3 374 3 890 3 210 2 965
Övriga externa kostnader 423 393 381 537
Personalkostnader 1 416 1 169 867 1 117
Avskrivningar 162 162 162 161
Summa rörelsekostnader -5 375 -5 614 -4 620 -4 780
Rörelseresultat -88 -240 491 326
Resultat 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Resultat före skatt -107 -240 370 488
Skatt 0 12 85 108
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -107 -240 490 323
Årets resultat -107 18 285 380
Jämförelsestörande poster 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 19 0 1 3
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -107 -240 490 323
Bokslutsdispositioner 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Koncernbidrag 0 270 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 -120 165
Balansräkning 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 101 236 371 506
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 101 236 371 506
Materiella anläggningstillgångar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 27 53 80 107
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 27 53 80 107
Finansiella anläggningstillgångar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa anläggningstillgångar 128 290 452 613

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 239 231 225 188
Summa varulager 239 231 225 188
Kortfristiga fordringar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Kundfordringar 32 55 43 21
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 406
Övriga kortfristiga fordringar 236 146 228 0
Summa kortfristiga fordringar 268 201 271 427
Kassa och bank 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 726 271 527 201
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa omsättningstillgångar 1 234 703 1 022 815
Summa tillgångar 1 362 993 1 474 1 429

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Aktiekapital 300 300 300 300
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 15 15 15 15
Summa bundet eget kapital 315 315 315 315
Fritt eget kapital 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Balanserat resultat 22 274 299 332
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 100 0 0 -7
Årets resultat -107 18 285 380
Summa fritt eget kapital 15 292 584 705
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa eget kapital 330 607 899 1 020
Summa obeskattade reserver 0 0 270 150
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 560 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 560 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Skulder till kreditinstitut, korta 160 0 0 0
Leverantörsskulder 0 15 56 163
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 200 30 0 0
Övriga kortfristiga skulder 112 341 248 96
Summa kortfristiga skulder 472 386 304 259
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa eget kapital och skulder 1 362 993 1 474 1 429

Noter

2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Antal anställda 3 3 2 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 800 680 680 680
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 800 680 680 680
Villkorat aktieägartillskott 100 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 100 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 270 310 406
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Kassalikviditet (%) 210,59 % 122,28 % 262,50 % 242,47 %
Soliditet (%) 24,23 % 61,13 % 74,49 % 79,11 %
Avkastning på eget kapital (%) -32,42 % -39,54 % 44,63 % 28,57 %
Riskbuffert (%) -8,30 % -24,17 % 33,04 % 21,81 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -2,64 % -4,60 % 9,70 % 6,45 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0