Nyckeltal för Metop Aktiebolag

Information 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 27 594 18 616 11 243 12 215
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 12 182 900 1 195
Total omsättning 27 606 18 798 12 143 13 410
Rörelsens kostnader 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 1 370 195 301 -208
Råvaror och förnödenheter 8 537 6 355 2 890 2 790
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 4 591 2 286 2 501 3 089
Personalkostnader 6 974 5 417 5 498 5 313
Avskrivningar 380 383 310 222
Summa rörelsekostnader -21 852 -14 636 -11 500 -11 206
Rörelseresultat 7 724 3 639 857 1 700
Resultat 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Resultat före skatt 7 690 3 108 979 1 341
Skatt 1 080 674 221 306
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 7 690 3 623 849 1 699
Årets resultat 4 110 2 434 758 1 036
Jämförelsestörande poster 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 34 16 8 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 7 690 3 623 849 1 699
Bokslutsdispositioner 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Koncernbidrag -2 500 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 -515 130 -358
Balansräkning 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Balanserade utgifter 7 462 5 446 2 943 1 217
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 7 462 5 446 2 943 1 217
Materiella anläggningstillgångar 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 269 227 253 186
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 269 227 253 186
Finansiella anläggningstillgångar 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 18 45 71 98
Summa finansiella anläggningstillgångar 18 45 71 98
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa anläggningstillgångar 7 749 5 719 3 268 1 501

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 3 700 2 906 2 135 1 869
Summa varulager 3 700 2 906 2 135 1 869
Kortfristiga fordringar 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Kundfordringar 3 572 2 007 1 216 2 056
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 500 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 578 666 324 469
Summa kortfristiga fordringar 4 650 2 673 1 540 2 525
Kassa och bank 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 4 429 1 021 465 1 435
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa omsättningstillgångar 12 778 6 599 4 140 5 829
Summa tillgångar 20 527 12 318 7 407 7 329

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Aktiekapital 200 200 200 200
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 7 502 5 486 2 983 1 257
Summa bundet eget kapital 7 702 5 686 3 183 1 457
Fritt eget kapital 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Balanserat resultat -2 759 -3 177 -1 432 -341
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 4 110 2 434 758 1 036
Summa fritt eget kapital 1 351 -743 -674 695
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa eget kapital 9 053 4 943 2 509 2 152
Summa obeskattade reserver 2 665 2 665 2 150 2 280
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 167 500 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 167 500 0 0
Kortfristiga skulder 2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Skulder till kreditinstitut, korta 333 333 0 0
Leverantörsskulder 1 552 1 080 542 821
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 2 500 0 400 0
Övriga kortfristiga skulder 4 256 2 796 1 806 2 076
Summa kortfristiga skulder 8 641 4 209 2 748 2 897
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Summa eget kapital och skulder 20 527 12 318 7 407 7 329

Noter

2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Antal anställda 9 6 8 9
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Företagsinteckningar 2 050 2 050 1 050 1 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 2 050 2 050 1 050 1 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 1 000 1 000 1 000 1 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 1 100 0 0 400
2022-08 2021-08 2020-08 2019-08
Kassalikviditet (%) 105,07 % 87,76 % 72,96 % 136,69 %
Soliditet (%) 53,67 % 56,07 % 55,27 % 52,29 %
Avkastning på eget kapital (%) 69,80 % 52,45 % 20,74 % 44,33 %
Riskbuffert (%) 37,27 % 29,25 % 11,33 % 23,17 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 27,75 % 19,38 % 7,48 % 13,90 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!