Nyckeltal för Mercedes-Benz Sverige AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 12 532 600 11 133 500 11 015 900 9 660 780
Övriga rörelseintäkter 0 8 792 0 0
Total omsättning 12 532 600 11 142 292 11 015 900 9 660 780
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Övriga rörelsekostnader 6 075 0 3 842 907
Kostnad sålda varor 11 429 800 10 150 000 10 111 200 8 448 410
Rörelseresultat 257 869 194 421 54 299 580 060
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 232 274 198 067 47 111 570 032
Skatt 66 124 39 975 11 336 124 159
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 288 498 198 067 47 111 570 032
Årets resultat 278 598 158 092 35 775 575 873
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 29 488 8 339 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 7 455 0 470 0
Externa ränteintäkter 191 2 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 6 441 4 126 7 603 9 825
Externa räntekostnader 64 569 55 203
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 56 224 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 56 224 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 232 274 198 067 47 111 570 032
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 130 000
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 1 470 2 685 3 872 5 115
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 470 2 685 3 872 5 115
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 29 488 8 339 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 42 000 42 000 42 000 42 000
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 43 470 44 685 45 872 47 115

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 1 443 860 1 377 920 2 011 790 1 689 030
Summa varulager 1 443 860 1 377 920 2 011 790 1 689 030
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 510 334 495 129 586 028 562 497
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 668 750 1 445 310 834 894 991 960
Övriga kortfristiga fordringar 115 843 199 755 68 766 59 862
Summa kortfristiga fordringar 2 294 930 2 140 190 1 489 690 1 614 320
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 7 166 6 905 170
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 3 738 790 3 518 280 3 508 390 3 303 520
Summa tillgångar 3 782 260 3 562 960 3 554 260 3 350 630

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 140 000 140 000 140 000 140 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 300 300 300 300
Summa bundet eget kapital 140 300 140 300 140 300 140 300
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 943 795 943 795 943 795 367 922
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 278 598 158 092 35 775 575 873
Summa fritt eget kapital 1 222 393 1 101 887 979 570 943 795
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 1 362 690 1 242 190 1 119 870 1 084 100
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 302 099 438 889 404 797 359 187
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 46 382 53 942 155 405 45 056
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 1 239 190 1 077 500 1 012 640 955 681
Övriga kortfristiga skulder 831 904 750 442 861 547 906 613
Summa kortfristiga skulder 2 117 470 1 881 890 2 029 590 1 907 350
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 3 782 260 3 562 960 3 554 260 3 350 630

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 230 256 275 279
Löner till styrelse & VD 20 171 14 293 11 862 14 912
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 161 770 169 009 173 225 161 351
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 67 310 70 958 71 310 75 363
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 278 598 158 092 35 775 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 108,38 % 113,73 % 73,74 % 84,65 %
Soliditet (%) 36,03 % 34,86 % 31,51 % 32,36 %
Avkastning på eget kapital (%) 21,17 % 15,94 % 4,21 % 52,58 %
Riskbuffert (%) 7,49 % 5,44 % 1,16 % 16,79 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 2,25 % 1,74 % 0,36 % 5,80 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 791 716 673 632
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Koncernredovisning för Mercedes-Benz Sverige AB

Information 2002-12 2001-12 2000-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2002-12 2001-12 2000-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 4 533 160 4 481 910 4 020 640
Övriga rörelseintäkter 9 906 27 570 8 077
Total omsättning 4 543 066 4 509 480 4 028 717
Rörelsens kostnader 2002-12 2001-12 2000-12
Övriga rörelsekostnader 7 654 12 393 4 079
Kostnad sålda varor 4 064 450 4 106 620 3 709 460
Rörelseresultat 22 648 -27 815 -137 536
Resultat 2002-12 2001-12 2000-12
Resultat före skatt -25 648 -90 649 -190 089
Skatt 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto -25 648 -90 649 -190 089
Årets resultat -25 648 -90 649 -190 089
Jämförelsestörande poster 2002-12 2001-12 2000-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2002-12 2001-12 2000-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 287 8 145 0
Externa ränteintäkter 13 898 10 653 6 403
Räntekostnader till koncernföretag 60 217 79 569 53 953
Externa räntekostnader 2 264 2 063 5 003
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2002-12 2001-12 2000-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -25 648 -90 649 -190 089
Bokslutsdispositioner 2002-12 2001-12 2000-12
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2002-12 2001-12 2000-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2002-12 2001-12 2000-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 13 874 16 234 20 519
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 13 874 16 234 20 519
Materiella anläggningstillgångar 2002-12 2001-12 2000-12
Byggnader och mark 167 064 174 339 178 039
Maskiner 0 0 0
Inventarier 18 082 18 520 23 057
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 185 146 192 859 201 096
Finansiella anläggningstillgångar 2002-12 2001-12 2000-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 61 69 89
Summa finansiella anläggningstillgångar 61 69 89
2002-12 2001-12 2000-12
Summa anläggningstillgångar 199 081 209 162 221 704

Omsättningstillgångar

Varulager 2002-12 2001-12 2000-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 874 025 784 066 759 324
Summa varulager 874 025 784 066 759 324
Kortfristiga fordringar 2002-12 2001-12 2000-12
Kundfordringar 759 809 696 196 877 854
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 249 173 65 555 466 441
Övriga kortfristiga fordringar 41 039 26 295 27 018
Summa kortfristiga fordringar 1 050 020 788 046 1 371 310
Kassa och bank 2002-12 2001-12 2000-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 51 975 17 201 60 132
2002-12 2001-12 2000-12
Summa omsättningstillgångar 1 976 020 1 589 310 2 190 770
Summa tillgångar 2 175 100 1 798 480 2 412 470

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2002-12 2001-12 2000-12
Aktiekapital 140 000 140 000 140 000
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 300 1 085 1 085
Summa bundet eget kapital 140 300 141 085 141 085
Fritt eget kapital 2002-12 2001-12 2000-12
Balanserat resultat 62 448 -83 238 106 851
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 235 550 0
Årets resultat -25 648 -90 649 -190 089
Summa fritt eget kapital 36 800 61 663 -83 238
2002-12 2001-12 2000-12
Summa eget kapital 177 100 202 748 57 847
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 57 629 66 064 93 568
Långfristiga skulder 2002-12 2001-12 2000-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 2002-12 2001-12 2000-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 69 841 63 838 63 007
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 1 550 210 1 212 020 1 977 900
Övriga kortfristiga skulder 320 325 253 801 220 149
Summa kortfristiga skulder 1 940 370 1 529 660 2 261 060
2002-12 2001-12 2000-12
Summa eget kapital och skulder 2 175 100 1 798 480 2 412 470

Noter

2002-12 2001-12 2000-12
Antal anställda 451 410 405
Löner till styrelse & VD 1 577 2 133 3 346
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 140 152 125 127 115 153
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 62 585 54 828 43 953
2002-12 2001-12 2000-12
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 375 550 375 550 140 000
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 375 550 375 550 140 000
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2002-12 2001-12 2000-12
Kassalikviditet (%) 56,79 % 52,64 % 63,31 %
Soliditet (%) 8,14 % 11,27 % 2,40 %
Avkastning på eget kapital (%) -14,48 % -44,71 % -328,61 %
Riskbuffert (%) -1,53 % -5,84 % -8,04 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -1,94 % -3,84 % -6,19 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 314 310 293
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!