Nyckeltal för Medsyn Ögonklinik Sverige AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 48 301 50 152 39 264 43 837
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 807 380 1 563 10
Total omsättning 49 108 50 532 40 827 43 847
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 23 287 26 003 17 548 17 453
Övriga externa kostnader 4 803 4 838 4 863 3 602
Personalkostnader 13 619 12 946 11 253 13 772
Avskrivningar 924 1 136 1 113 1 232
Summa rörelsekostnader -42 633 -44 923 -34 777 -36 059
Rörelseresultat 6 475 5 610 6 049 7 787
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 6 484 5 761 5 960 7 751
Skatt 1 357 1 201 1 285 1 692
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 6 484 5 621 6 060 7 791
Årets resultat 5 127 4 560 4 675 6 060
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 17 13 13 13
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 8 2 2 9
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 6 484 5 621 6 060 7 791
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 140 -100 -40
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 76 114 152 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 76 114 152 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 785 1 595 2 069 2 512
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 249 285 320 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 034 1 880 2 389 2 512
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 500 1 500 1 500 1 500
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 500 1 500 1 500 1 500
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 2 610 3 494 4 041 4 011

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 3 260 2 909 0 14
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 553 875 226 226
Övriga kortfristiga fordringar 574 501 5 257 3 719
Summa kortfristiga fordringar 4 387 4 285 5 483 3 959
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 15 828 12 776 14 241 14 425
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 20 215 17 061 19 724 18 385
Summa tillgångar 22 825 20 555 23 765 22 396

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 7 803 8 243 12 569 8 509
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 5 127 4 560 4 675 6 060
Summa fritt eget kapital 12 930 12 803 17 244 14 569
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 12 980 12 853 17 294 14 619
Summa obeskattade reserver 2 000 2 000 2 140 2 040
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 382 1 925 1 406 1 198
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 3 525 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 2 938 3 777 2 926 4 540
Summa kortfristiga skulder 7 845 5 702 4 332 5 738
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 22 825 20 555 23 765 22 396

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 26 26 24 26
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 10 000 5 000 10 000 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 257,68 % 299,21 % 455,31 % 320,39 %
Soliditet (%) 63,33 % 69,70 % 79,41 % 71,99 %
Avkastning på eget kapital (%) 44,86 % 39,23 % 32,11 % 48,32 %
Riskbuffert (%) 28,35 % 27,32 % 25,47 % 34,68 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 13,41 % 11,20 % 15,43 % 17,75 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Kontakta mig!