Nyckeltal för Medsyn Ögonklinik Sverige AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 50 152 39 264 43 837 47 056
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 380 1 563 10 192
Total omsättning 50 532 40 827 43 847 47 248
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 26 003 17 548 17 453 21 874
Övriga externa kostnader 4 838 4 863 3 602 4 051
Personalkostnader 12 946 11 253 13 772 12 801
Avskrivningar 1 136 1 113 1 232 1 233
Summa rörelsekostnader -44 923 -34 777 -36 059 -39 959
Rörelseresultat 5 610 6 049 7 787 7 287
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 5 761 5 960 7 751 7 287
Skatt 1 201 1 285 1 692 1 609
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 5 621 6 060 7 791 7 287
Årets resultat 4 560 4 675 6 060 5 678
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 13 13 13 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 2 2 9 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 5 621 6 060 7 791 7 287
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 140 -100 -40 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 114 152 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 114 152 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 1 595 2 069 2 512 2 957
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 285 320 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 880 2 389 2 512 2 957
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 500 1 500 1 500 576
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 500 1 500 1 500 576
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 3 494 4 041 4 011 3 533

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 2 909 0 14 22
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 875 226 226 0
Övriga kortfristiga fordringar 501 5 257 3 719 4 047
Summa kortfristiga fordringar 4 285 5 483 3 959 4 069
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 12 776 14 241 14 425 13 297
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 17 061 19 724 18 385 17 367
Summa tillgångar 20 555 23 765 22 396 20 900

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 8 243 12 569 8 509 6 231
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 4 560 4 675 6 060 5 678
Summa fritt eget kapital 12 803 17 244 14 569 11 909
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 12 853 17 294 14 619 11 959
Summa obeskattade reserver 2 000 2 140 2 040 2 000
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 925 1 406 1 198 2 734
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 3 777 2 926 4 540 4 207
Summa kortfristiga skulder 5 702 4 332 5 738 6 941
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 20 555 23 765 22 396 20 900

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 26 24 26 24
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 5 000 10 000 0 2 000
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 299,21 % 455,31 % 320,39 % 250,19 %
Soliditet (%) 69,70 % 79,41 % 71,99 % 64,27 %
Avkastning på eget kapital (%) 39,23 % 32,11 % 48,32 % 54,25 %
Riskbuffert (%) 27,32 % 25,47 % 34,68 % 34,87 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 11,20 % 15,43 % 17,75 % 15,49 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!