Nyckeltal för Medisera Health AB

Information 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 6 256 5 806 4 827 2 127
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 2 2 0 19
Total omsättning 6 258 5 808 4 827 2 146
Rörelsens kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 3 392 3 136 2 388 1 056
Övriga externa kostnader 1 736 1 779 1 351 879
Personalkostnader 377 269 206 139
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -5 505 -5 184 -3 945 -2 074
Rörelseresultat 754 624 882 72
Resultat 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat före skatt 930 533 777 72
Skatt 208 136 172 13
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 750 623 867 72
Årets resultat 722 398 606 59
Jämförelsestörande poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 9 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 3 1 15 0
Övriga finansiella kostnader 10 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 750 623 867 72
Bokslutsdispositioner 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 180 -90 -90 0
Balansräkning 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 10 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 10 0 0 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa anläggningstillgångar 10 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kundfordringar 25 38 12 2
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 22 15 16 10
Summa kortfristiga fordringar 48 53 28 12
Kassa och bank 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 049 1 678 1 768 350
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa omsättningstillgångar 2 097 1 731 1 796 362
Summa tillgångar 2 107 1 731 1 796 362

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Balanserat resultat 83 11 61 -53
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 -55 55
Årets resultat 722 398 606 59
Summa fritt eget kapital 805 409 612 61
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital 855 459 662 111
Summa obeskattade reserver 0 180 90 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 661 532 382 141
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 23 13
Övriga kortfristiga skulder 592 560 639 97
Summa kortfristiga skulder 1 253 1 092 1 044 251
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Summa eget kapital och skulder 2 107 1 731 1 796 362

Noter

2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 55
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 55
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 800 326 600 0
2023-04 2022-04 2021-04 2020-04
Kassalikviditet (%) 167,36 % 158,52 % 172,03 % 144,22 %
Soliditet (%) 40,58 % 34,18 % 40,55 % 30,66 %
Avkastning på eget kapital (%) 87,72 % 105,30 % 119,04 % 64,86 %
Riskbuffert (%) 35,18 % 35,96 % 47,70 % 19,89 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 11,78 % 10,71 % 17,65 % 3,39 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Anmäl dig nu!