Nyckeltal för Medijohn AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 29 984 25 743 22 343 18 257
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 928 488 262 163
Total omsättning 30 912 26 231 22 605 18 420
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 1 957 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 3 451 2 003 4 431 3 770
Personalkostnader 18 920 11 257 13 127 8 302
Avskrivningar 224 270 270 178
Summa rörelsekostnader -22 595 -15 487 -17 828 -12 250
Rörelseresultat 8 317 10 744 4 776 6 168
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 6 315 8 131 3 572 4 594
Skatt 1 308 1 750 772 1 019
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 8 315 10 731 4 772 6 139
Årets resultat 5 006 6 381 2 800 3 575
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 2
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 2 14 4 32
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 8 315 10 731 4 772 6 139
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -2 000 -2 600 -1 200 -1 545
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 42 109 223 234
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 459 616 772 429
Summa materiella anläggningstillgångar 501 725 995 663
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 9 600 7 200 5 000 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 9 600 7 200 5 000 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 10 101 7 925 5 995 663

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 316 238 49 26
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 3 718 3 430 2 702 1 901
Summa kortfristiga fordringar 4 034 3 668 2 751 1 927
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 8 404 6 148 5 555 7 964
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 12 437 9 816 8 306 9 891
Summa tillgångar 22 538 17 741 14 301 10 555

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 5 250 1 869 4 069 2 095
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 -800
Årets resultat 5 006 6 381 2 800 3 575
Summa fritt eget kapital 10 256 8 250 6 869 4 870
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 10 306 8 300 6 919 4 920
Summa obeskattade reserver 8 113 6 113 3 513 2 313
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 96 41 154 275
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 4 023 3 287 3 715 3 048
Summa kortfristiga skulder 4 119 3 328 3 869 3 323
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 22 538 17 741 14 301 10 555

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 12 12 12 12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 9 600 0 0 0
Summa säkerheter 9 600 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 3 600 3 000 4 000 800
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 301,97 % 294,95 % 214,68 % 297,65 %
Soliditet (%) 72,26 % 72,18 % 66,49 % 62,76 %
Avkastning på eget kapital (%) 51,06 % 83,80 % 50,19 % 92,67 %
Riskbuffert (%) 36,87 % 60,28 % 33,31 % 57,65 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 27,72 % 41,63 % 21,34 % 33,45 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!