Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Mediarevolution Nu AB

Information 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 596 515 142 329
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 596 515 142 329
Rörelsens kostnader 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 431 259 217 295
Personalkostnader 0 0 0 14
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -431 -259 -217 -309
Rörelseresultat 165 255 -75 21
Resultat 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Resultat före skatt 169 190 5 18
Skatt 37 45 1 6
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 165 255 -75 18
Årets resultat 132 146 4 12
Jämförelsestörande poster 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 0 0 3
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 165 255 -75 18
Bokslutsdispositioner 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 4 -65 80 0
Balansräkning 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 627 627 627 627
Summa finansiella anläggningstillgångar 627 627 627 627
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Summa anläggningstillgångar 627 627 627 627

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Kundfordringar 527 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 1 15 102
Summa kortfristiga fordringar 527 1 15 102
Kassa och bank 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 241 1 343 912 966
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Summa omsättningstillgångar 1 767 1 344 927 1 068
Summa tillgångar 2 395 1 971 1 554 1 695

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Balanserat resultat 1 020 875 871 859
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 132 146 4 12
Summa fritt eget kapital 1 152 1 021 875 871
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Summa eget kapital 1 202 1 071 925 921
Summa obeskattade reserver 121 125 60 140
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 071 776 569 634
Summa kortfristiga skulder 1 071 776 569 634
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Summa eget kapital och skulder 2 395 1 971 1 554 1 695

Noter

2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04
Kassalikviditet (%) 165,08 % 173,20 % 162,92 % 168,45 %
Soliditet (%) 53,91 % 59,01 % 62,37 % 60,42 %
Avkastning på eget kapital (%) 12,78 % 21,92 % -7,74 % 1,76 %
Riskbuffert (%) 6,84 % 12,94 % -4,83 % 0,79 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 27,52 % 49,51 % -52,82 % 4,56 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0