Koncernredovisning för Mazars AB

Information 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 336 285 389 275 389 669 374 441
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 52 768 370 1 371 2 043
Total omsättning 389 053 389 645 391 040 376 484
Rörelsens kostnader 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 148 362 155 319 152 600 159 374
Personalkostnader 130 525 148 601 149 233 149 599
Avskrivningar 828 3 203 3 899 4 439
Summa rörelsekostnader -279 715 -307 123 -305 732 -313 412
Rörelseresultat 109 338 82 522 85 112 63 072
Resultat 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Resultat före skatt 109 422 82 262 84 342 62 468
Skatt 5 017 594 573 725
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 109 422 82 262 84 342 62 468
Årets resultat 104 405 81 668 83 769 61 743
Jämförelsestörande poster 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 -231 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 908 265 271 83
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 824 525 810 687
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 109 422 82 262 84 342 62 468
Bokslutsdispositioner 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 1 854 4 089
Övriga immateriella anläggningstillgångar 998 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 998 0 1 854 4 089
Materiella anläggningstillgångar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 2 572 2 002 2 605 4 251
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 2 572 2 002 2 605 4 251
Finansiella anläggningstillgångar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 -231 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 2 100 2 678 1 623 2 241
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 664 3 242 2 187 3 036
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa anläggningstillgångar 6 234 5 244 6 646 11 376

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Kundfordringar 79 237 88 687 89 121 24 899
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 38 502 36 244 36 846 102 122
Summa kortfristiga fordringar 117 739 124 931 125 967 127 021
Kassa och bank 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 69 149 59 589 59 252 35 967
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa omsättningstillgångar 186 888 184 520 185 219 162 988
Summa tillgångar 193 122 189 764 191 865 174 364

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Aktiekapital 600 600 0 600
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 600 600 0 600
Fritt eget kapital 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Balanserat resultat 8 647 96 503 0 21 014
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 66 762 -165 0 61 743
Summa fritt eget kapital 75 409 96 338 0 82 757
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa eget kapital 76 009 96 938 0 83 357
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 1 713 1 695 21 1 738
Långfristiga skulder 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Obligationslån 0 11 504 9 527 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 1 365
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 14 000 0 0 8 582
Summa långfristiga skulder 14 000 11 504 9 527 9 947
Kortfristiga skulder 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 978
Leverantörsskulder 15 054 13 097 11 622 12 164
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 86 346 66 530 66 697 66 180
Summa kortfristiga skulder 101 400 79 627 78 319 79 322
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa eget kapital och skulder 193 122 189 764 191 865 174 364

Noter

2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Antal anställda 140 189 192 197
Löner till styrelse & VD 1 150 750 2 001 1 665
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 82 936 95 050 96 225 93 583
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 37 874 45 193 44 372 45 381
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Företagsinteckningar 18 200 18 200 18 200 18 200
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 1 395 1 395 0 0
Summa säkerheter 19 595 19 595 18 200 18 200
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 10 000 10 000 10 000 10 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Kassalikviditet (%) 184,31 % 231,73 % 236,49 % 205,48 %
Soliditet (%) 39,36 % 51,08 % 0,00 % 47,81 %
Avkastning på eget kapital (%) 143,96 % 84,86 % 0,00 % 74,94 %
Riskbuffert (%) 56,37 % 43,05 % 43,46 % 35,45 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 32,29 % 21,00 % 21,44 % 16,50 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 601 507 512 483
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Kontakta mig!
Information 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 305 286 375 880 379 483 363 505
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 068 7 164 5 581 6 336
Total omsättning 306 354 383 044 385 064 369 841
Rörelsens kostnader 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 283 285 380 767 383 308 368 439
Personalkostnader 1 511 986 821 756
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -284 796 -381 753 -384 129 -369 195
Rörelseresultat 21 558 1 291 935 646
Resultat 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Resultat före skatt 19 531 51 773 488 490
Skatt 4 664 913 487 490
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 19 531 51 773 488 490
Årets resultat 16 402 50 085 1 0
Jämförelsestörande poster 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -1 500 50 697 -299 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 184 300 237 83
Räntekostnader till koncernföretag 1 265 200 68
Externa räntekostnader 710 250 185 171
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 19 531 51 773 488 490
Bokslutsdispositioner 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Koncernbidrag 1 535 -775 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag -1 500 50 697 -299 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 705 934 1 574 2 038
Summa finansiella anläggningstillgångar 9 110 9 462 14 305 15 067
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa anläggningstillgångar 9 110 9 462 14 305 15 067

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Kundfordringar 72 662 84 147 84 608 81 210
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 581 56 648 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 14 723 16 357 18 837 25 592
Summa kortfristiga fordringar 88 966 157 152 103 445 106 802
Kassa och bank 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 5 952 2 130 2 588 3 534
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa omsättningstillgångar 94 918 159 282 106 033 110 336
Summa tillgångar 104 028 168 744 120 338 125 403

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Aktiekapital 600 600 600 600
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 100 100 100 100
Summa bundet eget kapital 700 700 700 700
Fritt eget kapital 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Balanserat resultat 8 323 238 237 237
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 16 402 50 085 1 0
Summa fritt eget kapital 24 725 50 323 238 237
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa eget kapital 25 425 51 023 938 937
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Obligationslån 0 11 504 9 527 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 4 000 4 000
Övriga långfristiga skulder 14 000 0 0 8 262
Summa långfristiga skulder 14 000 11 504 13 527 12 262
Kortfristiga skulder 2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 21 270 309 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 24 277 81 647 76 937 74 865
Övriga kortfristiga skulder 40 305 24 300 28 627 37 339
Summa kortfristiga skulder 64 603 106 217 105 873 112 204
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Summa eget kapital och skulder 104 028 168 744 120 338 125 403

Noter

2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 1 150 750 625 1 535
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 102 610
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 361 236 196 46 270
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Företagsinteckningar 18 200 18 200 18 200 18 200
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 18 200 18 200 18 200 18 200
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 71 855 67 554 62 888 66 233
Summa ansvarsförbindelser 71 855 67 554 62 888 66 233
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 24 300 42 000 0 0
2023-08 2022-08 2021-08 2020-08
Kassalikviditet (%) 146,93 % 149,96 % 100,15 % 98,34 %
Soliditet (%) 24,44 % 30,24 % 0,78 % 0,75 %
Avkastning på eget kapital (%) 76,82 % 101,47 % 52,03 % 52,29 %
Riskbuffert (%) 18,55 % 30,55 % 0,40 % 0,39 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 6,16 % 13,64 % 0,03 % 0,07 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Kontakta mig!