Nyckeltal för Maytree Investments AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 400 150 439 083 336 067 380 024
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 4 514 4 150 8 233 3 491
Total omsättning 404 664 443 233 344 300 383 515
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 343 257 375 914 289 150 321 278
Övriga externa kostnader 23 231 28 632 19 584 23 840
Personalkostnader 26 783 22 170 20 367 21 331
Avskrivningar 1 138 896 901 896
Summa rörelsekostnader -394 409 -427 612 -330 002 -367 345
Rörelseresultat -32 211 13 227 11 685 13 046
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -32 745 10 581 8 187 10 706
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -32 745 10 581 8 187 10 706
Årets resultat -32 745 10 581 8 187 10 706
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 534 2 646 0 2 340
Externa räntekostnader 0 0 3 498 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -32 745 10 581 8 187 10 706
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 1 710 2 039 2 791
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 1 710 2 039 2 791
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 0 1 710 2 039 2 791

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 73 685 117 154 200 350
Summa varulager 0 73 685 117 154 200 350
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 0 5 808 5 880 12 452
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 77 1 064 1 093 1 158
Summa kortfristiga fordringar 77 6 872 6 973 13 610
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 17 675 15 611 18 432
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 77 98 232 139 738 232 392
Summa tillgångar 77 99 942 141 777 235 183

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 1 000 1 000 1 000 1 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 1 000 1 000 1 000 1 000
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 31 822 21 241 13 053 2 347
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -32 745 10 581 8 187 10 706
Summa fritt eget kapital -923 31 822 21 240 13 053
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 77 32 822 22 240 14 053
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 1 100 1 100 1 100
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 7 354 6 074 6 449
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 31 754 92 731 193 356
Övriga kortfristiga skulder 0 26 912 19 632 20 225
Summa kortfristiga skulder 0 66 020 118 437 220 030
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 77 99 942 141 777 235 183

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 20 18 18 19
Löner till styrelse & VD 1 801 1 676 1 646 1 558
Varav tantiem till styrelse & VD 347 280 327 250
Löner till övriga anställda 12 530 11 023 9 707 10 002
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 7 257 6 466 5 864 6 901
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 0,00 % 37,18 % 19,07 % 14,56 %
Soliditet (%) 100,00 % 32,84 % 15,69 % 5,98 %
Avkastning på eget kapital (%) -42 525,97 % 32,24 % 36,81 % 76,18 %
Riskbuffert (%) 0,00 % 9,23 % 5,29 % 4,48 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -8,32 % 1,81 % 1,40 % 2,20 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 717 706 631 608
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!