Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Matts Olsson Racing AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2020-04 2019-04 2018-04
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 16

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-04 2019-04 2018-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 870 1 512 2 916
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0
Total omsättning 870 1 512 2 916
Rörelsens kostnader 2020-04 2019-04 2018-04
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 68 91 115
Personalkostnader 637 325 8
Avskrivningar 0 0 0
Summa rörelsekostnader -705 -416 -123
Rörelseresultat 165 1 096 2 793
Resultat 2020-04 2019-04 2018-04
Resultat före skatt 116 818 2 094
Skatt 29 183 462
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 161 1 095 2 793
Årets resultat 87 635 1 633
Jämförelsestörande poster 2020-04 2019-04 2018-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2020-04 2019-04 2018-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 3 1 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-04 2019-04 2018-04
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 161 1 095 2 793
Bokslutsdispositioner 2020-04 2019-04 2018-04
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner -45 -277 -699
Balansräkning 2020-04 2019-04 2018-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-04 2019-04 2018-04
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-04 2019-04 2018-04
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-04 2019-04 2018-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
2020-04 2019-04 2018-04
Summa anläggningstillgångar 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-04 2019-04 2018-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-04 2019-04 2018-04
Kundfordringar 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 151 34 0
Summa kortfristiga fordringar 151 34 0
Kassa och bank 2020-04 2019-04 2018-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 3 053 3 460 2 678
2020-04 2019-04 2018-04
Summa omsättningstillgångar 3 204 3 494 2 678
Summa tillgångar 3 204 3 494 2 678

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-04 2019-04 2018-04
Aktiekapital 50 50 50
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50
Fritt eget kapital 2020-04 2019-04 2018-04
Balanserat resultat 1 928 1 468 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat 87 635 1 633
Summa fritt eget kapital 2 015 2 103 1 633
2020-04 2019-04 2018-04
Summa eget kapital 2 065 2 153 1 683
Summa obeskattade reserver 1 021 976 699
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-04 2019-04 2018-04
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 65 66 56
Summa långfristiga skulder 65 66 56
Kortfristiga skulder 2020-04 2019-04 2018-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 53 299 240
Summa kortfristiga skulder 53 299 240
2020-04 2019-04 2018-04
Summa eget kapital och skulder 3 204 3 494 2 678

Noter

2020-04 2019-04 2018-04
Antal anställda 1 1 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
2020-04 2019-04 2018-04
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 177 175 165
2020-04 2019-04 2018-04
Kassalikviditet (%) 6 045,28 % 1 168,56 % 1 115,83 %
Soliditet (%) 87,94 % 82,21 % 82,08 %
Avkastning på eget kapital (%) 5,71 % 38,12 % 127,06 %
Riskbuffert (%) 4,34 % 31,21 % 104,29 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 18,16 % 72,35 % 95,78 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0