Nyckeltal för Mannerström Restaurangkonsult Aktiebolag

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 5 564 6 677 7 574 6 064
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 4 71 101 4
Total omsättning 5 568 6 748 7 675 6 068
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 255 115 686 188
Handelsvaror 0 0 4 71
Övriga externa kostnader 2 624 2 372 1 831 1 706
Personalkostnader 1 648 1 485 5 9
Avskrivningar 111 10 5 0
Summa rörelsekostnader -4 638 -3 982 -2 531 -1 974
Rörelseresultat 830 2 766 5 145 4 094
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 792 1 551 3 458 3 693
Skatt 181 569 1 197 805
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 792 1 551 3 458 3 693
Årets resultat 611 982 2 261 2 887
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 3 34 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 5 0 6 31
Övriga finansiella kostnader 37 1 250 1 681 371
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 792 1 551 3 458 3 693
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 589 35 45 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 93 93 93 0
Summa materiella anläggningstillgångar 682 128 138 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 56 56 56 50
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 739 185 195 50

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 114 354 430 430
Summa varulager 114 354 430 430
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 1 207 1 356 986 3 434
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 940 577 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 4 397 5 143 5 272 4 905
Summa kortfristiga fordringar 7 544 7 076 6 258 8 339
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 2 000 2 000 0 0
Summa kassa och bank 245 142 1 814 1 415
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 9 903 9 572 8 502 10 183
Summa tillgångar 10 642 9 757 8 697 10 233

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 200 200 200 200
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 40 40 40 40
Summa bundet eget kapital 240 240 240 240
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 3 849 2 867 2 606 1 719
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 611 982 2 261 2 887
Summa fritt eget kapital 4 460 3 849 4 867 4 606
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 4 700 4 089 5 107 4 846
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 831 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 831 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 81 54 187 332
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 4 171 4 851 2 849 3 906
Övriga kortfristiga skulder 859 763 553 1 149
Summa kortfristiga skulder 5 111 5 668 3 589 5 387
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 10 642 9 757 8 697 10 233

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 250 250 250 250
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 250 250 250 250
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 2 000 2 000
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 152,40 % 127,35 % 224,91 % 181,07 %
Soliditet (%) 44,16 % 41,91 % 58,72 % 47,36 %
Avkastning på eget kapital (%) 16,85 % 37,93 % 67,71 % 76,21 %
Riskbuffert (%) 7,13 % 6,65 % 12,15 % 32,56 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 13,48 % 4,51 % 23,38 % 54,27 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!