Nyckeltal för Mamma Andersson AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 23 672 33 231 7 956 6 477
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 23 672 33 231 7 956 6 477
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm -30 8 90 106
Råvaror och förnödenheter 3 938 1 057 1 050 1 340
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 3 042 1 026 1 594 1 300
Personalkostnader 2 832 2 320 2 352 1 959
Avskrivningar 296 296 171 171
Summa rörelsekostnader -10 078 -4 707 -5 257 -4 876
Rörelseresultat 13 534 28 540 2 879 1 812
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 13 478 20 970 5 827 2 116
Skatt 2 804 4 496 1 311 482
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 13 478 27 970 2 927 2 116
Årets resultat 10 533 16 334 4 386 1 504
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 615 936 58 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 13 478 27 970 2 927 2 116
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag -140 -140 -130 -130
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 -7 000 2 900 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 375 506 13 19
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 5 098 4 141 4 124 4 216
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 5 473 4 647 4 137 4 235
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 54 230 40 187 22 599 20 407
Summa finansiella anläggningstillgångar 54 230 40 187 22 599 20 407
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 59 703 44 834 26 736 24 643

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 474 503 488 417
Övrigt varulager 318 319 326 306
Summa varulager 792 822 814 723
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar -959 4 281 14 250
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 361 1 490 1 116 0
Övriga kortfristiga fordringar 4 387 3 533 90 1 596
Summa kortfristiga fordringar 4 789 9 304 1 220 1 846
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 355 3 062 2 428 1 770
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 5 936 13 188 4 461 4 340
Summa tillgångar 65 639 58 022 31 197 28 982

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 38 237 26 803 22 416 20 912
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 10 533 16 334 4 386 1 504
Summa fritt eget kapital 48 770 43 137 26 802 22 416
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 48 890 43 257 26 922 22 536
Summa obeskattade reserver 9 700 9 700 2 700 5 600
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 48 54 52 83
Summa långfristiga skulder 48 54 52 83
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 991 41 51 349
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 6 010 4 970 1 471 414
Summa kortfristiga skulder 7 001 5 011 1 522 763
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 65 639 58 022 31 197 28 982

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 3 3 3 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 700 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 73,48 % 246,78 % 239,68 % 473,92 %
Soliditet (%) 85,37 % 86,87 % 92,68 % 92,00 %
Avkastning på eget kapital (%) 24,05 % 55,49 % 10,12 % 7,94 %
Riskbuffert (%) 15,06 % 37,53 % 7,03 % 7,26 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 54,34 % 81,35 % 36,06 % 32,65 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!