Nyckeltal för MaintMaster Systems Aktiebolag

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 48 293 41 122 35 292 31 335
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 368 218 95 148
Total omsättning 48 661 41 340 35 387 31 483
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 33 093 18 808 14 260 14 694
Personalkostnader 28 044 19 400 15 576 13 665
Avskrivningar 1 987 1 727 1 467 1 191
Summa rörelsekostnader -63 124 -39 935 -31 303 -29 550
Rörelseresultat -14 579 1 384 4 084 1 934
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -12 986 1 776 4 012 1 965
Skatt 0 380 879 463
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -12 986 1 776 4 012 1 965
Årets resultat -12 986 1 396 3 134 1 502
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 602 398 262 118
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 9 6 334 87
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -12 986 1 776 4 012 1 965
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 4 630 5 965 6 269 4 945
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 4 630 5 965 6 269 4 945
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 139 6 38 168
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 139 6 38 168
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 11 354 10 100 4 982 2 785
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 11 617 14 337 5 245 3 048
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 16 387 20 308 11 552 8 162

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 3 936 3 029 4 073 5 918
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 210 0 62 375
Övriga kortfristiga fordringar 1 737 1 879 513 467
Summa kortfristiga fordringar 5 883 4 908 4 648 6 760
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 2
Summa kassa och bank 8 043 7 127 4 852 1 222
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 13 926 12 035 9 500 7 984
Summa tillgångar 30 313 32 343 21 053 16 146

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 250 250 250 250
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 4 642 5 976 6 281 4 957
Summa bundet eget kapital 4 892 6 226 6 531 5 207
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 12 487 4 111 673 995
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 11 000 8 791 0 0
Årets resultat -12 986 1 396 3 134 1 502
Summa fritt eget kapital 10 501 14 298 3 807 2 497
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 15 393 20 524 10 338 7 704
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 2 763 2 092 2 382 2 323
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 74 0
Övriga kortfristiga skulder 12 157 9 727 8 260 6 120
Summa kortfristiga skulder 14 920 11 819 10 716 8 443
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 30 313 32 343 21 053 16 146

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 26 24 21 20
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 2 500 3 250 3 250 3 250
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 2 500 3 250 3 250 3 250
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 500
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 93,34 % 101,83 % 88,65 % 94,54 %
Soliditet (%) 50,78 % 63,46 % 49,10 % 47,71 %
Avkastning på eget kapital (%) -84,36 % 8,65 % 38,81 % 25,51 %
Riskbuffert (%) -42,87 % 5,46 % 17,53 % 11,68 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -26,91 % 4,30 % 10,42 % 5,99 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!