Nyckeltal för MR. DÖNER AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 13 885 9 882 6 182 2 421
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 181 330 70 221
Total omsättning 14 066 10 212 6 252 2 642
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 63 0
Råvaror och förnödenheter 5 966 3 918 2 427 1 081
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 2 728 1 978 1 332 1 381
Personalkostnader 4 034 3 430 1 700 698
Avskrivningar 438 425 167 160
Summa rörelsekostnader -13 166 -9 751 -5 689 -3 320
Rörelseresultat 900 462 689 -679
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 875 450 687 -682
Skatt 235 94 3 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 875 450 687 -682
Årets resultat 640 356 684 -682
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 24 12 2 0
Externa räntekostnader 0 0 0 3
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 875 450 687 -682
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 954 1 326 462 596
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 954 1 326 462 596
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 954 1 326 462 596

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 230 209 179 117
Summa varulager 230 209 179 117
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 207 170 63 39
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 600 30 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 95 69 75 115
Summa kortfristiga fordringar 1 902 269 138 154
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 976 1 051 1 302 187
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 3 108 1 529 1 620 457
Summa tillgångar 4 062 2 855 2 082 1 053

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 585 228 -294 229
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 200 160
Årets resultat 640 356 684 -682
Summa fritt eget kapital 1 225 584 590 -293
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 1 325 684 690 -193
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 219 365 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 213 213 588 775
Övriga långfristiga skulder 191 201 192 187
Summa långfristiga skulder 623 779 780 962
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 911 576 254 202
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 203 815 358 83
Summa kortfristiga skulder 2 114 1 391 612 285
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 4 062 2 855 2 082 1 053

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 11
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 438 438 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 100 100 0 0
Summa säkerheter 538 538 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 136,14 % 94,90 % 235,29 % 119,65 %
Soliditet (%) 32,62 % 23,96 % 33,14 % -18,33 %
Avkastning på eget kapital (%) 66,04 % 65,79 % 99,57 % 353,37 %
Riskbuffert (%) 21,26 % 15,63 % 32,95 % -64,72 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 6,13 % 4,43 % 11,08 % -28,29 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!