Nyckeltal för MK Bussresor AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 4 042 2 339 35 266 33 782
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 373 1 357 292 286
Total omsättning 5 415 3 696 35 558 34 068
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 2 414 2 188 28 679 27 591
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 055 2 173 3 488 2 921
Personalkostnader 2 021 2 208 3 966 3 753
Avskrivningar 0 12 16 16
Summa rörelsekostnader -5 490 -6 581 -36 149 -34 281
Rörelseresultat -76 -2 897 -1 439 -214
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt -98 -2 936 -14 10
Skatt 0 0 0 6
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -98 -2 936 -1 464 -320
Årets resultat 2 552 -2 936 -14 4
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 5 9 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 27 48 25 107
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -98 -2 936 -1 464 -320
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 2 650 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 1 450 330
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 12 28
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 12 28
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 0 0 12 28

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 630 5 128 215
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 3 350 2 135 2 046 1 330
Övriga kortfristiga fordringar 676 581 1 146 985
Summa kortfristiga fordringar 4 656 2 721 3 320 2 530
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 757 156 166 183
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 5 414 2 876 3 486 2 713
Summa tillgångar 5 414 2 876 3 498 2 741

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 150 150 150 150
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 150 150 150 150
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 14 51 65 61
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 2 900 0 0
Årets resultat 2 552 -2 936 -14 4
Summa fritt eget kapital 2 566 15 51 65
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 2 716 165 201 215
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 1 049 992 1 004 687
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 1 049 992 1 004 687
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 138 41 1 333 438
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 510 1 679 960 1 401
Summa kortfristiga skulder 1 648 1 720 2 293 1 839
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 5 414 2 876 3 498 2 741

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 4 4 7 7
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 1 950 1 950 1 950 1 950
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 1 950 1 950 1 950 1 950
Villkorat aktieägartillskott 2 900 2 900 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 2 900 2 900 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 992 1 004 687
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 328,46 % 167,27 % 152,03 % 147,53 %
Soliditet (%) 50,17 % 5,74 % 5,75 % 7,84 %
Avkastning på eget kapital (%) -3,61 % -1 779,39 % -728,36 % -148,84 %
Riskbuffert (%) -2,31 % -102,19 % -41,90 % -12,01 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -3,09 % -127,58 % -4,22 % -1,26 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!