Nyckeltal för MEX, Mark- och Exploatering Aktiebolag

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 030 1 971 2 685 3 136
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 2 030 1 971 2 685 3 136
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 491 1 452 1 263 1 215
Personalkostnader 692 685 679 699
Avskrivningar 312 312 312 358
Summa rörelsekostnader -2 495 -2 449 -2 254 -2 272
Rörelseresultat -465 -478 430 864
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -552 -556 310 743
Skatt 0 0 3 5
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -552 -556 310 743
Årets resultat -552 -157 7 17
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 2 1 1 1
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 88 79 122 123
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -552 -556 310 743
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 399 -300 -720
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 8 357 8 670 8 982 9 294
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 8 357 8 670 8 982 9 294
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 8 357 8 670 8 982 9 294

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 7 29 20 425
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 738 600 1 396 1 576
Summa kortfristiga fordringar 745 629 1 416 2 001
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 344 1 718 2 400 2 052
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 2 089 2 347 3 816 4 053
Summa tillgångar 10 446 11 016 12 798 13 348

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 200 200 200 200
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 13 13 13 13
Summa bundet eget kapital 213 213 213 213
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 4 414 4 571 4 564 4 547
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -552 -157 7 17
Summa fritt eget kapital 3 862 4 414 4 571 4 564
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 4 075 4 627 4 784 4 777
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 5 160 5 160 5 680 6 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 5 160 5 160 5 680 6 000
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 320 320
Leverantörsskulder 13 18 57 219
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 780 800 1 564 1 599
Övriga kortfristiga skulder 418 411 393 432
Summa kortfristiga skulder 1 211 1 229 2 334 2 570
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 10 446 11 016 12 798 13 348

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 14 800 14 800 14 800 14 800
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 14 800 14 800 14 800 14 800
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 172,50 % 190,97 % 163,50 % 157,70 %
Soliditet (%) 39,01 % 42,00 % 37,38 % 35,79 %
Avkastning på eget kapital (%) -13,55 % -12,02 % 6,48 % 15,55 %
Riskbuffert (%) -5,82 % -5,57 % 1,85 % 5,05 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -31,53 % -32,22 % 7,00 % 19,77 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord