Koncernredovisning för M.O.B.A. Network AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2020-09 2019-09 2018-09
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 09

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-09 2019-09 2018-09
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 30 825 22 512 587
Aktiverat arbete för egen räkning 2 870 2 320 0
Övriga rörelseintäkter 1 242 606 0
Total omsättning 34 937 25 438 587
Rörelsens kostnader 2020-09 2019-09 2018-09
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 6 844 0
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 17 151 5 912 199
Personalkostnader 1 840 1 033 0
Avskrivningar 1 635 16 710 775
Summa rörelsekostnader -20 626 -30 499 -974
Rörelseresultat 12 908 -5 195 -387
Resultat 2020-09 2019-09 2018-09
Resultat före skatt 12 659 -6 074 -435
Skatt 4 700 2 942 104
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 12 659 -6 074 -435
Årets resultat 7 959 -9 016 -539
Jämförelsestörande poster 2020-09 2019-09 2018-09
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2020-09 2019-09 2018-09
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 289 0 0
Externa ränteintäkter 0 66 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 0 708 33
Övriga finansiella kostnader 538 236 16
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-09 2019-09 2018-09
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 12 659 -6 074 -435
Bokslutsdispositioner 2020-09 2019-09 2018-09
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2020-09 2019-09 2018-09
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-09 2019-09 2018-09
Balanserade utgifter 4 266 2 483 0
Patent, licenser mm 37 622 0 0
Goodwill 49 389 70 824 81 292
Övriga immateriella anläggningstillgångar 2 434 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 93 711 73 307 81 292
Materiella anläggningstillgångar 2020-09 2019-09 2018-09
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-09 2019-09 2018-09
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
2020-09 2019-09 2018-09
Summa anläggningstillgångar 93 711 73 307 81 292

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-09 2019-09 2018-09
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-09 2019-09 2018-09
Kundfordringar 5 507 3 594 3 601
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 536 482 272
Summa kortfristiga fordringar 6 043 4 076 3 873
Kassa och bank 2020-09 2019-09 2018-09
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 30 838 10 321 3 898
2020-09 2019-09 2018-09
Summa omsättningstillgångar 36 882 14 397 7 771
Summa tillgångar 130 592 87 704 89 063

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-09 2019-09 2018-09
Aktiekapital 1 704 1 559 1 250
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 69 604 0
Summa bundet eget kapital 1 704 71 163 1 250
Fritt eget kapital 2020-09 2019-09 2018-09
Balanserat resultat 96 018 6 226 17 796
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat 7 959 -9 016 -539
Summa fritt eget kapital 103 977 -2 790 17 257
2020-09 2019-09 2018-09
Summa eget kapital 105 681 68 373 18 507
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-09 2019-09 2018-09
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 3 333 8 219 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 11 937 0 0
Summa långfristiga skulder 15 270 8 219 0
Kortfristiga skulder 2020-09 2019-09 2018-09
Skulder till kreditinstitut, korta 6 667 8 333 0
Leverantörsskulder 544 348 521
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 2 431 2 432 70 035
Summa kortfristiga skulder 9 642 11 113 70 556
2020-09 2019-09 2018-09
Summa eget kapital och skulder 130 592 87 704 89 063

Noter

2020-09 2019-09 2018-09
Antal anställda 4 1
Löner till styrelse & VD 990 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 414 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 436 0 0
2020-09 2019-09 2018-09
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2020-09 2019-09 2018-09
Kassalikviditet (%) 382,50 % 129,55 % 11,01 %
Soliditet (%) 80,92 % 77,96 % 20,78 %
Avkastning på eget kapital (%) 11,98 % -8,88 % -2,35 %
Riskbuffert (%) 7,95 % -10,73 % -0,50 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 39,32 % -31,17 % -82,45 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 351 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2020-09 2019-09 2018-09
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 09

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-09 2019-09 2018-09
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 835 556 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 23 428 0
Total omsättning 858 984 0
Rörelsens kostnader 2020-09 2019-09 2018-09
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 3 528 1 780 12
Personalkostnader 1 840 1 033 0
Avskrivningar 0 0 0
Summa rörelsekostnader -5 368 -2 813 -12
Rörelseresultat -4 534 -1 828 -12
Resultat 2020-09 2019-09 2018-09
Resultat före skatt -4 783 -2 708 -45
Skatt 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto -4 783 -2 708 -45
Årets resultat -4 783 -2 708 -45
Jämförelsestörande poster 2020-09 2019-09 2018-09
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2020-09 2019-09 2018-09
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 289 66 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 538 708 33
Övriga finansiella kostnader 0 236 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-09 2019-09 2018-09
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -4 783 -2 708 -45
Bokslutsdispositioner 2020-09 2019-09 2018-09
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2020-09 2019-09 2018-09
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-09 2019-09 2018-09
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-09 2019-09 2018-09
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-09 2019-09 2018-09
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 82 070 82 070 82 070
2020-09 2019-09 2018-09
Summa anläggningstillgångar 82 070 82 070 82 070

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-09 2019-09 2018-09
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-09 2019-09 2018-09
Kundfordringar 67 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 2 739 1 145 0
Övriga kortfristiga fordringar 274 194 0
Summa kortfristiga fordringar 3 080 1 339 0
Kassa och bank 2020-09 2019-09 2018-09
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 12 920 2 215 3 815
2020-09 2019-09 2018-09
Summa omsättningstillgångar 16 000 3 554 3 815
Summa tillgångar 98 070 85 624 85 885

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-09 2019-09 2018-09
Aktiekapital 1 704 1 559 1 250
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 1 704 1 559 1 250
Fritt eget kapital 2020-09 2019-09 2018-09
Balanserat resultat 90 215 69 559 17 796
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat -4 783 -2 708 -45
Summa fritt eget kapital 85 432 66 851 17 751
2020-09 2019-09 2018-09
Summa eget kapital 87 136 68 410 19 001
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-09 2019-09 2018-09
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 3 333 8 219 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 3 333 8 219 0
Kortfristiga skulder 2020-09 2019-09 2018-09
Skulder till kreditinstitut, korta 6 667 8 333 0
Leverantörsskulder 289 81 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 645 582 66 884
Summa kortfristiga skulder 7 601 8 996 66 884
2020-09 2019-09 2018-09
Summa eget kapital och skulder 98 070 85 624 85 885

Noter

2020-09 2019-09 2018-09
Antal anställda 4 1 0
Löner till styrelse & VD 990 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 414 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 436 0 0
2020-09 2019-09 2018-09
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2020-09 2019-09 2018-09
Kassalikviditet (%) 210,50 % 39,51 % 5,70 %
Soliditet (%) 88,85 % 79,90 % 22,12 %
Avkastning på eget kapital (%) -5,49 % -3,96 % -0,24 %
Riskbuffert (%) -9,25 % -7,54 % -0,06 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -637,25 % -656,83 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 351 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!