Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Mölnlycke AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 0 0 0 0
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Kostnad sålda varor 0 0 0 0
Rörelseresultat -1 976 -2 689 -164 -293
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 6 631 190 -441 237 -600 646 -733 028
Skatt 266 066 0 98 388 297 302
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 6 631 190 -441 237 -600 646 -733 028
Årets resultat 7 802 810 -807 323 005 935 338
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 6 826 450 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 108 592 127 675 26 806 0
Externa räntekostnader 84 648 310 852 573 651 732 735
Övriga finansiella kostnader 41 21 26 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 6 631 190 -441 237 -600 646 -733 028
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 1 437 690 440 430 1 022 040 1 965 670
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 6 826 450 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 98 388
Summa finansiella anläggningstillgångar 16 154 600 16 154 600 13 462 100 13 560 400
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 16 154 600 16 154 600 13 462 100 13 560 400

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 0 0 0 0
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 765 1 158 655 784
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 765 1 158 655 784
Summa tillgångar 16 155 300 16 155 700 13 462 700 13 561 200

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 879 890 741 741
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 879 890 741 741
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 5 027 630 5 028 430 3 867 330 2 931 990
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 7 802 810 -807 323 005 935 338
Summa fritt eget kapital 12 830 440 5 027 623 4 190 335 3 867 328
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 12 831 300 5 028 520 4 191 080 3 868 070
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 4 279 540 6 266 430 9 528 660
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 4 279 540 6 266 430 9 528 660
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 3 057 740 6 818 010 2 922 990 39 493
Övriga kortfristiga skulder 266 252 29 664 82 219 125 004
Summa kortfristiga skulder 3 323 990 6 847 670 3 005 200 164 497
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 16 155 300 16 155 700 13 462 700 13 561 200

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,48 %
Soliditet (%) 79,42 % 31,13 % 31,13 % 28,52 %
Avkastning på eget kapital (%) 51,68 % -8,77 % -14,33 % -18,95 %
Riskbuffert (%) 36,43 % -3,96 % -6,48 % -7,56 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0