Mölndals bilförsäljning AB

556932-7686 (Göteborg)

Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Mölndals bilförsäljning AB

Information 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 23 265 29 824 28 185 1 973
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 276 91 8 18
Total omsättning 23 541 29 915 28 193 1 991
Rörelsens kostnader 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 36 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 21 346 26 887 24 740 723
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 763 537 449 465
Personalkostnader 1 504 1 307 472 423
Avskrivningar 80 80 0 0
Summa rörelsekostnader -23 729 -28 811 -25 661 -1 611
Rörelseresultat -116 1 104 2 532 380
Resultat 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Resultat före skatt 53 1 043 1 856 369
Skatt 20 236 412 82
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -166 1 043 2 475 369
Årets resultat 33 807 1 444 287
Jämförelsestörande poster 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 49 61 57 10
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -166 1 043 2 475 369
Bokslutsdispositioner 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 219 0 -619 0
Balansräkning 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 120 160 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 120 160 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 120 160 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 120 160 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Summa anläggningstillgångar 240 320 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 2 659 4 565 3 638 1 965
Summa varulager 2 659 4 565 3 638 1 965
Kortfristiga fordringar 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Kundfordringar 40 314 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 397 14 671 39
Summa kortfristiga fordringar 437 328 671 39
Kassa och bank 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 3 21 368 426
2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Summa omsättningstillgångar 3 100 4 913 4 677 2 430
Summa tillgångar 3 340 5 233 4 677 2 430

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Balanserat resultat 2 413 1 846 802 515
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 33 807 1 444 287
Summa fritt eget kapital 2 446 2 653 2 246 802
2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Summa eget kapital 2 496 2 703 2 296 852
Summa obeskattade reserver 400 619 619 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 13 755 451 639
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 13 755 451 639
Kortfristiga skulder 2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 583 333
Leverantörsskulder 29 90 32 26
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 403 1 066 695 579
Summa kortfristiga skulder 432 1 156 1 310 938
2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Summa eget kapital och skulder 3 340 5 233 4 677 2 430

Noter

2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Antal anställda 3 3 2 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 1 033 468 400
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 360 174 128
2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Företagsinteckningar 1 350 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 1 500 1 000
Summa säkerheter 1 350 0 1 500 1 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 13 450 0 0
Utdelning 0 240 400 0
2018-06 2017-06 2016-06 2015-06
Kassalikviditet (%) 101,85 % 30,19 % 79,31 % 49,57 %
Soliditet (%) 83,56 % 60,37 % 58,85 % 35,06 %
Avkastning på eget kapital (%) -5,95 % 33,01 % 89,93 % 43,31 %
Riskbuffert (%) -12,41 % 18,16 % 51,17 % 14,96 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -0,92 % 3,29 % 8,58 % 18,20 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 344 234 400
Läs mer.