Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Koncernredovisning för Lundstams Återvinning AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 183 006 181 376 183 027 201 758
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 2 437 808 497 4 623
Total omsättning 185 443 182 184 183 524 206 381
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 86 756 89 121 93 539 97 002
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 13 633 11 404 12 438 16 258
Personalkostnader 54 251 55 832 54 241 57 423
Avskrivningar 21 469 18 907 17 647 17 462
Summa rörelsekostnader -176 109 -175 264 -177 865 -188 145
Rörelseresultat 9 333 6 921 5 659 18 235
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 7 916 5 239 4 543 17 933
Skatt 2 115 1 179 1 460 4 244
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 7 916 5 239 4 543 17 933
Årets resultat 5 801 4 060 3 083 13 689
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 791
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 116 7 26 36
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 533 1 911 1 217 1 113
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 16
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 7 916 5 239 4 543 17 933
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 118 150 182 214
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 462 1 870 3 856 5 842
Övriga immateriella anläggningstillgångar 780 909 1 039 1 169
Summa immateriella anläggningstillgångar 1 360 2 929 5 077 7 225
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 46 106 46 374 21 097 22 282
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 62 235 71 742 56 716 57 113
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 35 926 1 607
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 108 341 118 116 113 739 81 002
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 791
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 111 1 104 1 104 1 104
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 111 1 104 1 104 1 104
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 110 812 122 149 119 920 89 331

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 540 540 540
Summa varulager 0 540 540 540
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 25 075 27 075 29 912 29 765
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 12 406 11 723 16 236 10 587
Summa kortfristiga fordringar 37 481 38 798 46 148 40 352
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 8 305 8 305 14 083 24 008
Summa kassa och bank 18 094 11 990 9 438 4 233
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 63 880 59 634 70 209 69 133
Summa tillgångar 174 692 181 782 190 129 158 464

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 500 500 500 500
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 500 500 500 500
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 58 263 54 203 51 119 38 430
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 5 801 4 060 3 083 13 689
Summa fritt eget kapital 64 064 58 263 54 202 52 119
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 64 564 58 763 54 702 52 619
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 8 383 7 799 7 416 7 603
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 52 965 60 880 63 401 34 993
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 9 750 15 521 21 216 24 532
Summa långfristiga skulder 62 715 76 401 84 617 59 525
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 11 593 10 877 9 892 10 959
Leverantörsskulder 14 640 13 738 20 550 15 004
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 12 796 14 204 12 950 12 753
Summa kortfristiga skulder 39 029 38 819 43 392 38 716
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 174 692 181 782 190 129 158 464

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 92 98 99 93
Löner till styrelse & VD 1 427 1 471 1 380 2 178
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 36 894 36 684 36 072 30 963
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 14 072 15 141 14 983 11 240
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 23 825 23 825 23 825 20 325
Fastighetsinteckningar 23 875 22 875 21 375 16 875
Övriga säkerheter 35 329 61 249 47 161 26 104
Summa säkerheter 83 029 107 949 92 361 63 304
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 4 200 6 000 0 0
Summa ansvarsförbindelser 4 200 6 000 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 142,39 % 130,83 % 128,10 % 115,16 %
Soliditet (%) 36,96 % 32,33 % 28,77 % 33,21 %
Avkastning på eget kapital (%) 12,26 % 8,92 % 8,30 % 34,08 %
Riskbuffert (%) 3,90 % 2,27 % 2,08 % 10,88 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 3,49 % 1,83 % 1,82 % 8,33 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 417 389 378 356

Nyckeltal för Lundstams Återvinning AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 167 317 165 212 164 544 152 766
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 790 775 432 973
Total omsättning 169 107 165 987 164 976 153 739
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 87 060 89 333 90 726 76 098
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 14 666 13 270 14 346 14 842
Personalkostnader 44 917 46 079 43 527 38 857
Avskrivningar 14 525 11 553 10 399 9 444
Summa rörelsekostnader -161 168 -160 235 -158 998 -139 241
Rörelseresultat 7 940 5 752 5 978 14 498
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 6 555 1 449 4 548 18 065
Skatt 1 533 451 1 052 2 015
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 6 851 4 628 5 404 23 193
Årets resultat 5 022 997 3 497 16 050
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 9 245
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 98 0 21 36
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 187 1 347 670 570
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 16
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 6 851 4 628 5 404 23 193
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -296 -3 179 -856 -5 128
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 118 150 182 214
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 462 714 966 1 218
Övriga immateriella anläggningstillgångar 780 910 1 040 1 170
Summa immateriella anläggningstillgångar 1 360 1 774 2 188 2 602
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 43 183 43 789 18 406 19 485
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 46 331 51 378 32 508 29 411
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 35 927 1 607
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 89 514 95 167 86 841 50 503
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 9 245
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 698 691 691 691
Summa finansiella anläggningstillgångar 19 198 19 191 19 191 19 191
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 110 071 116 132 108 220 72 296

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 540 540 540
Summa varulager 0 540 540 540
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 23 785 25 603 27 818 27 011
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 213 5 0 36
Övriga kortfristiga fordringar 10 086 9 439 15 387 9 518
Summa kortfristiga fordringar 34 084 35 047 43 205 36 565
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 8 305 8 305 14 083 24 008
Summa kassa och bank 17 826 10 921 9 379 341
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 60 215 54 813 67 207 61 454
Summa tillgångar 170 286 170 945 175 427 133 750

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 500 500 500 500
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 100 100 100 100
Summa bundet eget kapital 600 600 600 600
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 35 737 34 740 31 243 16 193
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 5 022 997 3 497 16 050
Summa fritt eget kapital 40 759 35 737 34 740 32 243
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 41 359 36 337 35 340 32 843
Summa obeskattade reserver 28 551 28 255 25 076 24 220
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 34 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 48 126 53 738 55 514 25 545
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 1 539 1 539 1 539 1 539
Övriga långfristiga skulder 1 982 4 952 8 052 9 916
Summa långfristiga skulder 51 647 60 229 65 105 37 000
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 9 303 8 628 7 796 8 798
Leverantörsskulder 12 839 12 194 19 529 13 737
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 16 095 13 690 12 234 6 842
Övriga kortfristiga skulder 10 458 11 612 10 346 10 309
Summa kortfristiga skulder 48 695 46 124 49 905 39 686
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 170 286 170 945 175 427 133 750

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 73 79 79 75
Löner till styrelse & VD 1 427 1 471 1 380 1 138
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 30 028 29 791 28 489 25 258
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 11 786 12 471 11 982 10 658
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 17 025 17 025 17 025 13 525
Fastighetsinteckningar 22 475 21 475 19 975 15 475
Övriga säkerheter 29 463 52 241 37 732 31 929
Summa säkerheter 68 963 90 741 74 732 60 929
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 4 200 6 000 0 0
Summa ansvarsförbindelser 4 200 6 000 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 2 000 0 0 1 000
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 106,60 % 99,66 % 105,37 % 93,00 %
Soliditet (%) 36,64 % 33,44 % 30,68 % 37,90 %
Avkastning på eget kapital (%) 10,98 % 8,10 % 10,04 % 45,75 %
Riskbuffert (%) 3,62 % 2,31 % 2,91 % 17,07 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 3,39 % 1,99 % 2,88 % 14,80 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 431 396 378 352