Nyckeltal för Lundqvist El i Uppsala AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2022-12 2021-06 2020-06 2019-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 18 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-06 2020-06 2019-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 93 606 49 525 48 388 35 448
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 430 408 170 23
Total omsättning 94 036 49 933 48 558 35 471
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-06 2020-06 2019-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 2 002 -467 770 -1 332
Råvaror och förnödenheter 40 301 21 185 21 843 12 706
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 8 315 4 827 5 000 4 001
Personalkostnader 30 846 17 715 15 139 14 678
Avskrivningar 29 23 23 6
Summa rörelsekostnader -81 493 -43 283 -42 775 -30 059
Rörelseresultat 16 546 5 716 7 323 2 748
Resultat 2022-12 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat före skatt 13 745 4 746 6 031 2 301
Skatt 2 715 1 167 1 321 594
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 18 138 5 715 7 320 2 747
Årets resultat 11 031 3 580 4 710 1 707
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-06 2020-06 2019-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 100 1 0 1
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 2 2 3 3
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-06 2020-06 2019-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 18 138 5 715 7 320 2 747
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-06 2020-06 2019-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -4 393 -969 -1 289 -446
Balansräkning 2022-12 2021-06 2020-06 2019-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-06 2020-06 2019-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-06 2020-06 2019-06
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 35 63 86 109
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 35 63 86 109
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 9 255 8 055 4 380
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 9 355 8 155 4 480
2022-12 2021-06 2020-06 2019-06
Summa anläggningstillgångar 35 9 418 8 241 4 589

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-06 2020-06 2019-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 190 170 170 160
Summa varulager 190 170 170 160
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-06 2020-06 2019-06
Kundfordringar 6 852 8 633 4 952 6 907
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 23 586 0 28 28
Övriga kortfristiga fordringar 681 3 136 2 085 1 967
Summa kortfristiga fordringar 31 119 11 769 7 065 8 902
Kassa och bank 2022-12 2021-06 2020-06 2019-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 3 818 3 019 2 319
2022-12 2021-06 2020-06 2019-06
Summa omsättningstillgångar 31 309 15 757 10 254 11 381
Summa tillgångar 31 344 25 175 18 495 15 970

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-06 2020-06 2019-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2022-12 2021-06 2020-06 2019-06
Balanserat resultat 0 4 161 1 951 2 744
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 11 031 3 580 4 710 1 707
Summa fritt eget kapital 11 031 7 741 6 661 4 451
2022-12 2021-06 2020-06 2019-06
Summa eget kapital 11 151 7 861 6 781 4 571
Summa obeskattade reserver 10 542 6 149 5 180 3 891
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 650 50 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-06 2020-06 2019-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-06 2020-06 2019-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 2 631 4 931 2 162 2 303
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 603 437 437
Övriga kortfristiga skulder 7 020 4 982 3 885 4 768
Summa kortfristiga skulder 9 651 10 516 6 484 7 508
2022-12 2021-06 2020-06 2019-06
Summa eget kapital och skulder 31 344 25 175 18 495 15 970

Noter

2022-12 2021-06 2020-06 2019-06
Antal anställda 34 32 27 26
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-06 2020-06 2019-06
Företagsinteckningar 0 700 700 700
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 700 700 700
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 1 413 1 493 1 573
Summa ansvarsförbindelser 0 1 413 1 493 1 573
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 500 2 500 500
2022-12 2021-06 2020-06 2019-06
Kassalikviditet (%) 322,44 % 148,22 % 155,52 % 149,45 %
Soliditet (%) 60,36 % 49,23 % 57,31 % 46,58 %
Avkastning på eget kapital (%) 95,86 % 46,12 % 69,07 % 36,93 %
Riskbuffert (%) 57,86 % 22,69 % 39,56 % 17,18 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 19,37 % 11,54 % 15,12 % 7,74 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Vill du nå fram till ännu fler?

Lundqvist El i Uppsala AB har 1 nummer till som inte är synliga.

Nu kan företagare nå ut till fler med Merinfos ringlistor.

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord