Nyckeltal för Lundatech AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 3 705 3 032 2 477 3 468
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 72 144 474 0
Total omsättning 3 777 3 176 2 951 3 468
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 68 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 843 740 543 428
Personalkostnader 5 702 2 836 3 231 2 462
Avskrivningar 70 40 40 0
Summa rörelsekostnader -7 683 -3 616 -3 814 -2 890
Rörelseresultat -3 906 -439 -863 577
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt -3 914 -455 -396 385
Skatt 0 0 0 84
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -3 914 -455 -877 576
Årets resultat -3 914 -455 -395 300
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 8 16 14 2
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -3 914 -455 -877 576
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 481 -191
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 80 120 160 200
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 80 120 160 200
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 139 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 139 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 13 13 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 232 132 160 200

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 452 1 160 750 589
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 428 139 221 0
Summa kortfristiga fordringar 880 1 299 971 589
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 6 182 375 235 1 560
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 7 062 1 673 1 206 2 149
Summa tillgångar 7 294 1 806 1 366 2 349

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 70 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 70 50 50 50
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 9 243 82 388 88
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 90 0
Årets resultat -3 914 -455 -395 300
Summa fritt eget kapital 5 329 -373 83 388
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 5 399 -323 133 438
Summa obeskattade reserver 0 0 0 481
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 765 150 150
Summa långfristiga skulder 0 765 150 150
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 675 141 284 89
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 219 1 223 800 1 191
Summa kortfristiga skulder 1 894 1 364 1 084 1 280
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 7 294 1 806 1 366 2 349

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 8 4 5 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 90 90 90 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 79 0 0
Summa ansvarsförbindelser 90 169 90 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 372,86 % 122,73 % 111,25 % 167,89 %
Soliditet (%) 74,02 % -17,88 % 9,74 % 33,74 %
Avkastning på eget kapital (%) -72,49 % 140,87 % -659,40 % 72,68 %
Riskbuffert (%) -53,97 % -25,06 % -64,31 % 24,48 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -105,86 % -15,53 % -35,97 % 16,55 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!