Nyckeltal för Lumera AB

Information 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 445 975 415 448 337 072 310 039
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 22 614 0 0 0
Total omsättning 468 589 415 448 337 072 310 039
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 123 033 113 885 101 551 100 776
Personalkostnader 267 034 227 059 188 948 174 258
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -390 067 -340 944 -290 499 -275 034
Rörelseresultat 77 438 74 439 46 536 34 960
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 85 654 80 470 46 592 34 955
Skatt 6 043 8 097 1 516 7 815
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 85 654 80 470 46 592 34 955
Årets resultat 32 111 36 373 4 576 27 140
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 10 345 5 989 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 47 66 81 7
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 768 24 25 12
Övriga finansiella kostnader 1 408 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 85 654 80 470 46 592 34 955
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Koncernbidrag -47 500 -36 000 -40 500 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 10 345 5 989 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 341 481 104 800 104 800 104 800
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 341 481 104 800 104 800 104 800

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kundfordringar 24 660 20 030 20 513 28 703
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 867 0 60 1 974
Övriga kortfristiga fordringar 30 434 31 802 32 575 34 381
Summa kortfristiga fordringar 55 961 51 832 53 148 65 058
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 24 658 66 385 18 048 29 573
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 80 619 118 217 71 196 94 631
Summa tillgångar 422 100 223 017 175 996 199 431

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Aktiekapital 1 058 1 058 1 058 1 058
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 318 318 318 318
Summa bundet eget kapital 1 376 1 376 1 376 1 376
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 80 035 43 662 16 086 46 077
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 35 288 0 23 000 27 370
Årets resultat 32 111 36 373 4 576 27 140
Summa fritt eget kapital 147 434 80 035 43 662 100 587
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital 148 810 81 411 45 038 101 963
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 500 500
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 157 002 0 755 0
Summa långfristiga skulder 157 002 0 755 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 15 800 13 460 11 335 5 755
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 2 657 40 207 36 300 10 000
Övriga kortfristiga skulder 97 831 87 939 82 068 81 213
Summa kortfristiga skulder 116 288 141 606 129 703 96 968
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 422 100 223 017 175 996 199 431

Noter

2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Antal anställda 245 212 181 171
Löner till styrelse & VD 4 048 4 299 3 308 3 914
Varav tantiem till styrelse & VD 1 200 719 719 360
Löner till övriga anställda 171 539 146 578 120 260 108 498
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 81 904 68 794 58 178 54 626
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 2 000 2 000 2 000 2 000
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 2 000 2 000 2 000 2 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 30 000 30 000 40 000 40 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 15 000
2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 69,33 % 83,48 % 54,89 % 97,59 %
Soliditet (%) 35,25 % 36,50 % 25,59 % 51,13 %
Avkastning på eget kapital (%) 57,56 % 98,84 % 103,45 % 34,28 %
Riskbuffert (%) 20,01 % 36,08 % 26,47 % 17,52 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 18,72 % 19,36 % 13,82 % 11,27 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 717 712 683 657
Kampanj
Maximera din försäljning med marknadens bästa och mest prisvärda kontaktlistor. Kontakta mig!