Nyckeltal för Lucidor Productions AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 637 1 618 2 199 1 628
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 96 91 0 0
Total omsättning 1 733 1 709 2 199 1 628
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 38 32 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 420 530 561 582
Personalkostnader 873 823 898 881
Avskrivningar 0 0 6 6
Summa rörelsekostnader -1 331 -1 385 -1 465 -1 469
Rörelseresultat 401 324 734 158
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 659 419 897 303
Skatt 122 125 188 67
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 659 264 801 203
Årets resultat 537 294 709 235
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 1 58 10 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 157 15 24 35
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 2 0
Övriga finansiella kostnader 0 148 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 659 264 801 203
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 155 96 100
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 6
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 6
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 1 58 10 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 3 171 2 203 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 3 224 2 256 1 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 3 224 2 256 1 6

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 0 0 26 13
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 10 0
Övriga kortfristiga fordringar 123 108 548 570
Summa kortfristiga fordringar 123 108 584 583
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 1 864 1 558
Summa kassa och bank 364 1 231 1 118 923
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 486 1 339 3 567 3 065
Summa tillgångar 3 710 3 596 3 568 3 071

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 2 420 2 396 1 967 2 012
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 537 294 709 235
Summa fritt eget kapital 2 957 2 690 2 676 2 247
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 3 057 2 790 2 776 2 347
Summa obeskattade reserver 0 0 155 251
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 46 8 0 13
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 607 798 637 460
Summa kortfristiga skulder 653 806 637 473
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 3 710 3 596 3 568 3 071

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 275 270 280 280
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 74,58 % 166,13 % 267,19 % 318,39 %
Soliditet (%) 82,40 % 77,59 % 81,00 % 82,45 %
Avkastning på eget kapital (%) 21,56 % 9,46 % 27,71 % 8,02 %
Riskbuffert (%) 17,76 % -6,91 % 22,21 % 6,61 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 40,26 % 7,17 % 36,33 % 12,47 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!