Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Lommen Invest AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 41 381 106 758 197 836 134 930
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 806 3 118 0 674
Total omsättning 42 187 109 876 197 836 135 604
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 40 635 101 090 188 039 129 675
Övriga externa kostnader 765 720 539 974
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -41 400 -101 810 -188 578 -130 649
Rörelseresultat 787 8 066 9 258 4 955
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 12 919 9 374 10 775 6 494
Skatt 13 72 0 1 443
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 11 813 7 994 9 245 8 679
Årets resultat 10 705 -28 -40 5 051
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 10 852 0 0 -36
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 1 0 3 822
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 16 11 13 61
Övriga finansiella kostnader 10 63 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 11 813 7 994 9 245 8 679
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag -2 200 -9 330 -10 815 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 1 106 1 380 1 530 -2 185
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 10 852 0 0 -36
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 52 029 52 029 91 029 1 100
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 52 029 52 029 91 029 1 100

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 37 915 47 126 90 424 124 222
Summa varulager 37 915 47 126 90 424 124 222
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 89 929
Övriga kortfristiga fordringar 0 829 2 039 0
Summa kortfristiga fordringar 0 829 2 039 89 929
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 3 621 3 196 4 812 9 812
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 41 536 51 150 97 275 223 963
Summa tillgångar 93 565 103 179 188 304 225 063

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 43 282 43 310 43 350 38 299
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 10 705 -28 -40 5 051
Summa fritt eget kapital 53 987 43 282 43 310 43 350
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 54 037 43 332 43 360 43 400
Summa obeskattade reserver 5 276 6 382 7 762 9 292
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 34 252 53 452 137 182 172 217
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 34 252 53 452 137 182 172 217
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 0 13 0 153
Summa kortfristiga skulder 0 13 0 153
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 93 565 103 179 188 304 225 063

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 6 292 9 594 0 0
Summa säkerheter 6 292 9 594 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 134 134 390 6 900
Summa ansvarsförbindelser 134 134 390 6 900
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 0,00 % 30 961,54 % 0,00 % 65 190,20 %
Soliditet (%) 61,91 % 46,56 % 26,06 % 22,33 %
Avkastning på eget kapital (%) 20,39 % 16,64 % 18,84 % 17,27 %
Riskbuffert (%) 12,58 % 7,69 % 4,91 % 3,85 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 28,48 % 7,42 % 4,67 % 6,39 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0