Nyckeltal för Lommen Invest AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 17 719 41 381 106 758 197 836
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 390 806 3 118 0
Total omsättning 18 109 42 187 109 876 197 836
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 15 987 40 635 101 090 188 039
Övriga externa kostnader 786 765 720 539
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -16 773 -41 400 -101 810 -188 578
Rörelseresultat 1 337 787 8 066 9 258
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 1 820 12 919 9 374 10 775
Skatt 0 13 72 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 886 11 813 7 994 9 245
Årets resultat -69 10 705 -28 -40
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 10 852 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 1 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 24 16 11 13
Övriga finansiella kostnader 434 10 63 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 886 11 813 7 994 9 245
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag -1 889 -2 200 -9 330 -10 815
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 934 1 106 1 380 1 530
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 10 852 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 52 029 52 029 52 029 91 029
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 52 029 52 029 52 029 91 029

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 44 178 37 915 47 126 90 424
Summa varulager 44 178 37 915 47 126 90 424
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 0 829 2 039
Summa kortfristiga fordringar 0 0 829 2 039
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 744 3 621 3 196 4 812
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 45 922 41 536 51 150 97 275
Summa tillgångar 97 951 93 565 103 179 188 304

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 53 987 43 282 43 310 43 350
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -69 10 705 -28 -40
Summa fritt eget kapital 53 918 53 987 43 282 43 310
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 53 968 54 037 43 332 43 360
Summa obeskattade reserver 4 342 5 276 6 382 7 762
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 39 641 34 252 53 452 137 182
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 39 641 34 252 53 452 137 182
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 0 0 13 0
Summa kortfristiga skulder 0 0 13 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 97 951 93 565 103 179 188 304

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 4 135 6 292 9 594 0
Summa säkerheter 4 135 6 292 9 594 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 134 134 390
Summa ansvarsförbindelser 0 134 134 390
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 0,00 % 0,00 % 30 961,54 % 0,00 %
Soliditet (%) 58,36 % 61,91 % 46,56 % 26,06 %
Avkastning på eget kapital (%) 1,55 % 20,39 % 16,64 % 18,84 %
Riskbuffert (%) 0,25 % 12,58 % 7,69 % 4,91 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 2,42 % 28,48 % 7,42 % 4,67 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!