Nyckeltal för Lommen Holding AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 0 0 0 0
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 121 114 15 103
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -121 -114 -15 -103
Rörelseresultat -121 -114 -15 -103
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 16 452 214 899 11 037 22 104
Skatt 103 0 486 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 6 451 207 674 6 783 21 365
Årets resultat 6 151 200 399 2 937 22 104
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 199 167 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 580 0
Externa ränteintäkter 3 149 0 1 847
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 67 68 138 113
Övriga finansiella kostnader 73 0 1 335 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 6 451 207 674 6 783 21 365
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag -10 197 -14 500 -7 614 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 10 001 7 225 4 254 739
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 199 167 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 122 180 110 041 17 000 126 367
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 40 772 40 031 41 916 47 133
Summa finansiella anläggningstillgångar 871 743 835 863 597 981 669 557
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 871 743 835 863 597 981 669 557

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 765 0 1 101
Summa kortfristiga fordringar 0 765 0 1 101
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 311 3 289 343 331
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 1 311 4 054 343 1 432
Summa tillgångar 873 054 839 917 598 324 670 989

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 732 236 531 837 528 900 506 797
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 6 151 200 399 2 937 22 104
Summa fritt eget kapital 738 387 732 236 531 837 528 901
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 738 437 732 286 531 887 528 951
Summa obeskattade reserver 2 938 12 939 20 164 24 418
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 131 679 94 692 46 242 114 645
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 131 679 94 692 46 242 114 645
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 31 35
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 2 940
Övriga kortfristiga skulder 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 0 0 31 2 975
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 873 054 839 917 598 324 670 989

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 20 000 0 3 810 3 843
Summa säkerheter 20 000 0 3 810 3 843
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 71 733 82 333 14 364 0
Summa ansvarsförbindelser 71 733 82 333 14 364 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 31 35
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 0,00 % 0,00 % 1 106,45 % 48,13 %
Soliditet (%) 84,83 % 88,32 % 91,38 % 81,51 %
Avkastning på eget kapital (%) 0,87 % 28,00 % 1,24 % 3,91 %
Riskbuffert (%) 0,65 % 24,66 % -1,48 % 3,11 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!