Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Lommen Holding AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 0 0 0 0
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 114 15 103 109
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -114 -15 -103 -109
Rörelseresultat -114 -15 -103 -109
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 214 899 11 037 22 104 0
Skatt 0 486 0 259
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 207 674 6 783 21 365 275
Årets resultat 200 399 2 937 22 104 -259
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 199 167 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 580 0 0
Externa ränteintäkter 0 1 847 29
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 68 138 113 114
Övriga finansiella kostnader 0 1 335 0 4 703
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 207 674 6 783 21 365 275
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag -14 500 -7 614 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 7 225 4 254 739 -275
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 199 167 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 110 041 17 000 126 367 172 217
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 40 031 41 916 47 133 80 196
Summa finansiella anläggningstillgångar 835 863 597 981 669 557 703 384
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 835 863 597 981 669 557 703 384

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 765 0 1 101 6 429
Summa kortfristiga fordringar 765 0 1 101 6 429
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 3 289 343 331 401
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 4 054 343 1 432 6 830
Summa tillgångar 839 917 598 324 670 989 710 215

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 531 837 528 900 506 797 507 055
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 200 399 2 937 22 104 -259
Summa fritt eget kapital 732 236 531 837 528 901 506 796
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 732 286 531 887 528 951 506 846
Summa obeskattade reserver 12 939 20 164 24 418 26 682
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 94 692 46 242 114 645 162 120
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 94 692 46 242 114 645 162 120
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 31 35 11 572
Leverantörsskulder 0 0 0 54
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 2 940 2 940
Övriga kortfristiga skulder 0 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 0 31 2 975 14 566
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 839 917 598 324 670 989 710 215

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 3 810 3 843 0
Summa säkerheter 0 3 810 3 843 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 82 333 14 364 0 3 900
Summa ansvarsförbindelser 82 333 14 364 0 3 900
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 31 35 11 572
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 0,00 % 1 106,45 % 48,13 % 46,89 %
Soliditet (%) 88,32 % 91,38 % 81,51 % 74,13 %
Avkastning på eget kapital (%) 28,00 % 1,24 % 3,91 % 0,05 %
Riskbuffert (%) 24,66 % -1,48 % 3,11 % -1,91 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0